Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

User Charges in Health Care Financing: An Overview and a Situational Analysis for Turkey

AMME IDARESI DERGISI, cilt.44, sa.2, ss.71-98, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society

ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.17, sa.6, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.13, ss.347-361, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of the Relationship between Organizational Culture and Organizational Silence

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.2, ss.765-792, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları İle İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.9, ss.101-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde İnformal Roller Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.33, ss.1-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişiselleştirilmiş Tıp ve Genom Araştırmalarının Sağlık Çıktıları Bağlamında Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.843-862, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Yaşam Sendromuna Dair Kavramsal Bir İnceleme

G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, cilt.3, sa.1, ss.34-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve

Sağlık ve Toplum, cilt.29, sa.1, ss.3-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.833-858, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Ahlâk Perspektifinden Hastane Ahlâkı

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.151-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Factors that have an Impact on Hospital Preferences of University Staff

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.5, sa.9, ss.16-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim İmajına Yönelik Toplumsal Algıya Yönelik Bir Araştırma

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.11, sa.21, ss.361-376, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travma Geçiren Bireylerin Spiritüel İyi Oluşlarının Travma Sonrası Büyümeleri Üzerine Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.833-858, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir Hastanesinde Çalışan Memnuniyeti Araştırması

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.9, ss.101-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Benlik Saygısı ve Spiritüel İyi Oluşlarına Yönelik Bir Araştırma

sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi, cilt.20, sa.44, ss.51-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUTURIST STUDY ABOUT THE FUTURE OF HEALTH SECTOR

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.5, sa.9, ss.54-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yurt İçi Sağlık Personeli Hareketliliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.515-542, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güç: Formal ve İnformal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.24, ss.405-433, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Defansif Tıp Uygulamalarına Yönelik Bir Derleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.137-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜÇ: FORMAL VE İNFORMAL YÖNDEN GÜCE KAVRAMSAL BİR BAKI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner, cilt.10, sa.24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tüketim Kültürünün Gelişimine Dair Kavramsal Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.35, ss.162-183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarılı Yönetici ve Yöneticilik: Kavramsal Bir Çerçeve

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.34, ss.48-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları ile İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.20, ss.1649-1679, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Mesleğine Yönelik Kalıpyargılar Üzerine Bir Derleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.25, ss.650-657, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.35, ss.231-248, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışanların Yeşil Davranışının Kavramsal Çerçevede İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.961-971, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞANLARIN YEŞİL DAVRANIŞININ KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi, cilt.23, sa.3, ss.961-971, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.243-272, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.99-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, sa.31, ss.231-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEHİR HASTANESİNDE HASTA MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Vizyoner Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.136-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddet ve Defansif Tıp Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.74, ss.486-500, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

X Kuşağı Akademisyenler İle Y Kuşağı Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Algıları

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.9, sa.22, ss.60-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Ministers of Health in Turkey from Past to Present

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.46, sa.6, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumun Rasyonel İlaç Kullanımları ile Farmasötikalizasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi,, cilt.9, sa.21, ss.114-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.136-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halef Selef Bağlamında Yönetici Değişikliğinin Hastane Personeline Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.23-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.185-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnformal İlişkilerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.99-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.231-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.22, ss.104-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STAJYER DİŞ HEKİMLERİNİN İLETİŞİMBECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.29, ss.233-264, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.28, ss.401-430, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Healthcare Transformation Programme in Turkey as a Strategy for Better Health

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.3, sa.4, ss.11-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarında Kontrol Odağının Kolektif Yeterlilik Üzerine Etkisi

Vizyoner Dergisi, cilt.8, sa.19, ss.77-92, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerin Tarihsel Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.27, ss.7-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Arz Kaynaklı Gereksiz Sağlık Hizmeti Kullanımının Hasta Algısı Üzerinden Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.29, ss.579-604, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik İçerik Analizi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.113-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Ahlaki Sıkıntının İşe Adanma Davranışı Üzerine Etkisi

Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.22, ss.77-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF TRANSFORMATIVE POWER OF SUFFERING ON LIFESATISFACTION ON HOSPITAL WORKERS

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.3, sa.5, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Psychological Capital of Security Employees by Nationality and Status

European Journal of Multidisciplinary Studies, cilt.2, sa.5, ss.204-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.26, ss.291-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programlarının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.28, ss.401-430, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Bireysel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri İle Yaşam Doyumunun Demografik Değişkenlere Göre Araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.28, ss.293-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimlik Meslek Kültürünü Belirleyen Olguların Değerlendirilmesi

Vizyoner Dergisi, cilt.8, sa.17, ss.47-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Hastalık Şiddeti Algısıyla Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.26, ss.149-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stajyer Diş Hekimlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.29, ss.233-264, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.258-285, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.247-261, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.262-276, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Araştırma

Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİMİN DEĞİŞEN KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIĞIN KÜLTÜRLEŞMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.61-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.3, ss.365-390, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES), cilt.5, sa.3, ss.247-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimin Değişen Kimliği Çerçevesinde Sağlığın Kültürleşmesi

Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.61-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme

Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoterörizm ve Sağlık

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.203-222, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Alanında Ayrımcı Tutum ve Davranışlar Kavramsal Bir İnceleme

Hacettepe Sağlık İdaresi, cilt.19, sa.3, ss.365-390, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Patient Physician Relations With The Framework of Agency Theory The Sample of Isparta Province Center Hospitals

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.2, sa.2, ss.135-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Kaynaktan Yararlanma Yoluyla Çalıştırılan Personelin İş ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.43-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kavramsal Bir Çerçeve

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.215-249, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.503-510, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Social and Economic Effects of Medical Malpractice on Patients and Their Relatives

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.2, sa.1, ss.119-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections of Qualified Personnel Turnover to the Ministry of Health of the Republic of Turkey A Phenomenological Research

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.3, sa.1, ss.38-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.182-205, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.61-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.47-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reasons for Employee Silence Behavior Developing and Validating a Scale for Nurses

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.183-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balanced Scorecard Applications in Health Care

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.1, sa.1, ss.53-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.7-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKY Perspektifinde Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelin İşe ve Ortama Uyum Problemleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.20-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde İnformal İletişim Süreci Kavramsal Bir Çerçeve

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.125-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.211-236, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Huysuz Hastaların Görülme Sıklığı ve Hastane Çalışanlarına Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi, cilt.17, sa.2, ss.77-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Kavramsal Bir Çerçeve

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.179-206, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.289-311, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Duygusal Zeka Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.91-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects Of Self-Construal On Listening Styles:Comparison of Turkish and Australian University Students”, Vol 3, No 4, pp.97-110, April 2013.

International Journal of Business, Humanities and Technology,, cilt.3, sa.4, ss.97-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Sekreterlerin Doktor Hasta İletişimine Bakış Açıları Burdur Devlet Hastanesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.193-205, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Kinship Scale Sample of Health Personnel

Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, cilt.1, sa.1, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyond Family Friendly Organizations Life Friendly Organizations Organizational Culture of Life Friendly Organizations

International Journal of Humanities and Social Science, cilt.3, sa.4, ss.102-113, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Duygusal Zekâ Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.91-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Duygusal İşçilik Nitel Bir Araştırma

Türkbilim Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.21-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Self Construal on Listening Styles Comparison of Turkish and Australian University Students

International Journal of Business, Humanities and Technology, cilt.3, sa.4, ss.97-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, cilt.2, sa.43, ss.23-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Göstermeleri Onların İş Üretkenlik Düzeylerini Etkiler mi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.73-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler

Sosyal Güvenlik Dünyası, cilt.14, sa.72, ss.52-59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.36, ss.73-88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.29-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki Yönetim ve Organizasyon Otoritelerinin Ekşi Sözlük Perspektifi İle İncelenmesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.105-110, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.105-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.105-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural Leadership in Educational Organizations

The Social Sciences, cilt.3, sa.3, ss.235-239, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.31, ss.95-110, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği İle Değerlendirilmesi Elazığ daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.37-55, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi Dr Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.55-71, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.2, sa.2, ss.63-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Work Life Balance in Today s Information Age

Asian Journal of Information Technology, cilt.6, sa.12, ss.1247-1252, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.53-63, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Eğilimlerinin Yüksek Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi Türkçe Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.17-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi Hastane Çalışanları Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.177-195, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.14, ss.167-177, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Denetçilerinin Kültürel Değerleri

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.199-207, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Kültürü ve Dr Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.349-367, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Özellikleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.149-164, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerin Alkol Kullanma Alışkanlıkları

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, sa.36, ss.71-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.119-137, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetimde Doğu Paradigması

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.10, ss.175-189, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.191-202, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Kullanım ve Kullanımı Etkileyen Faktörler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.39-46, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Vekalet İlişkisi ve Arzın Talep Yaratması Problemi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.3-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.20, sa.4, ss.193-2001, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara daki Hastanelerde Çalışan Yöneticilerin Zaman Yönetimi Tutum ve Davranışları

MPM Verimlilik Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.165-184, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi

Modern Hastane Yönetimi, cilt.3, sa.7, ss.26-31, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman Yönetimi

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.7, sa.2, ss.99-120, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Bölünmenin Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1142-1153

Sağlık Hizmeti Kullanımının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1183-1196

Acil Servis Kültürünü Anlamaya Yönelik Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1209-1217

ACİL SERVİS KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAYA YÖNELİK NİTEL BİRÇALIŞMA

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1209-1217

Kelime İlişkilendirme Yöntemi İle Öğrencilerin Sağlık Yönetimine İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 10 Aralık - 13 Ekim 2019, ss.489-495

Sağlık Alanında Netnografik Bir İnceleme: ‘Karatay Diyetiyle Zayıflıyoruz’

4th International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Teknolojisiz Doğa Yürüyüşü Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

4th International Health Sciences and Management Conference, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.309-328

Bireylerin Yaşlılık Algısının Sağlık Hizmeti Kullanımına Etkisi

4th International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019, ss.176-191

BİR ZİHİNSEL ARINMA YÖNTEMİ OLARAK TEKNO-ORUÇ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, 21 - 24 Nisan 2019

ALGILARIN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ GRUP TARAFGİRLİĞİ

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, 21 - 24 Nisan 2019

Akademik Örgütlerde Kıskançlığın Varlığına İlişkin Keşfedici Bir Çalışma

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Türkiye’de Sağlık Hizmeti Sunumunda Üçüncü Sektörün Rolü

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.764-782

Bireylerin Mutçuluk, Haz ve Dini Dünya Görüşlerinin Acının Dönüştürücü Gücü Üzerine Etkisi

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1177-1181

Hastane Çalışanlarında Kişisel Zaman Yönetimi ve Sosyal Tembellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1087-1096

Toplumda Hekimin Algılanan İmajı

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.561-572

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

The Effects of Fatalism Tendency on Healthy Life Behaviors

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 Ekim 2018

Healthy Life Syndrome: A Conceptual Review

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 Ekim 2018

Cultural Health Capital: A Conceptual Review

3. International Health Sciences and Management Conference, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018

FUTURIST STUDY ABOUT THE FUTURE OF HEALTH SECTOR

4. International Health Sciences and Management Conference, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

A Research on Critical Thinking, Self-Esteem and Spiritual Well-being of Healthcare Management Students

4.International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 Nisan 2018

The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being

7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Kota-Kinabalu, Malezya, 11 - 13 Nisan 2018

Research on The Terminal Period Service Expectances in Individuals

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018

The Effect of Paranormal Beliefs of Hospital Employees onLife Satisfaction And Job Satisfaction

4.International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 Nisan 2018, ss.3

The Effect Of Paranormal Belıefs Of Hospıtal Employees On Lıfe Satısfactıon And Job Satısfactıon

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018

Tıpta Uzmanlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017

Examining Factors That Have an Impact on Hospital Preferences of University Staff

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

PATIENT SATISFACTION RESEARCH IN THE CITY HOSPITAL: ISPARTA EXAMPLE

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 Ekim 2017

THE INVESTIGATION ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS ON THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON ACADEMICIANS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 Ekim 2017

Employee Satisfaction Research In City Hospital: Isparta Provision

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

Examining Factors That Have an Impact on Hospital Preferences of University Staff

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Impact of Transformative Power of Suffering on Life Satisfaction in Hospital Workers

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Medicine as a Institution of Social Control

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

A Qualitative Research on Causes and Consequences the Specialization in Medicine

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Impact of Health Awareness on Health Literacy

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Effects of Communication Satisfaction on Organizational Dissent Behaviors in Hospital Employees

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Effect of Organizational Trust on Organizational Identification: A Sample of Suleyman Demirel University

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017

Professionalism in Academicians

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017

The Ministers of Health in Turkey From Past to Present

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

Vocational Career Goals and Problems of Health Management Graduates

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

The Views Of University Students On Mobile Health Applications And The Levels Of Use

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, İspanya, 26 Ocak 2017 - 29 Ocak 2019

Conceptual Framework of Employee Green Behavior

The AGP Humanities and Social Sciences Conference, BARSELONA, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017

Behavioral Assessment Of Family Health Center Personel Towards Healthy Lifestyle

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.43-44

Breast Cancer Screening With Mammography: A Meta Analysis, Humanities and Social Sciences Conference

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, Barcelona, İspanya, 26 Ocak 2017 - 29 Ocak 2018, ss.51-52

Seeking For Serenity In Modern Times: ”Techno-Fasting Application”

AGP Humanities and Social Sciences Conference, 26 - 29 Ocak 2017

The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior

6th. Annual Conference on Humanities and Social Sciences,Barcelona, Spain, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017

Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİKDAVRANIŞLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICYJOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.655-670

İş Yaşamında Yalnızlık ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Kasım 2016

Sağlık Kurumlarında Görülen Toksik Liderlik Davranışları Bir Üniversite Hastanesi Örneği

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.655-670

Entelektüel Bir Etkinlik Olarak Okuma Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.3, ss.2516-2528

ENTELEKTÜEL BİR ETKİNLİK OLARAK OKUMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY, 26 - 27 Kasım 2016

İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

1. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CİEP), 28 - 30 Eylül 2016

Balanced Scorecard Applications in Health Care

International Healthcare Management Conference, 15 - 16 Haziran 2015

Balanced Scorecard Applications in Health Care Gümüşhane Turkey

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.175-181

A Study on Patient Physician Relations with The Framework of Agency Theory The Sample of Isparta Province Center Hospitals

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.353-357

Psychological Social and Economic Effects of Medical Malpractice on Patients and Their Relatives

International Healthcare Management Conference (IHMC), 15 - 17 Haziran 2015, ss.433-440

A New Approach to the Organizational Management Using Coso Model in Human Resource Management in Health Care

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.111-115

Aging and Aging Policies in Turkey

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.579-583

Performance Based Payment PBP in University Hospitals

3rd International Symposium on Sustainable Development, Volume 4 Sustainability Finance and Accounting, Sarajevo, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2015

Akademik Örgütlerde İdari Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2015

Sağlık Çalışanlarında Stres Nedenleri ve Çözüm Yolları

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014

Akademik Örgütlerde İntikamın Şekil ve Belirleyicilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrei, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

İnsan Yapımı Hastalıklar

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Illich Haksız mı?

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Karikatürlerin Yönetsel Analizi

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.3161-3169

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.332-339

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, p.332-339, June 23-25, 2011.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 Haziran 2011, ss.332-339

Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.685-693

Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 25 Haziran 2011

İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 26 Haziran 2011

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.161-165

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding The Health Management Departments

6th International Conference on Health Care Sytems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.206-215

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.186-193

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirileri, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010, ss.75

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010, ss.84-85

Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması

4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010

Assessment of the Healthy Lifestyle Behaviours of the Hospital Workers

Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2009, ss.65-73

Çok Yazarlı Bilimsel Çalışmalarda Yaşanan Etik Problemler

2. Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2006, ss.358-367

Kitap & Kitap Bölümleri

AKADEMİSYENLİK İKLİMİNDEN YÖNETİCİLİK MÜCADELESİNE

AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN INFORMAL YÜZÜ, ERDEM, RAMAZAN, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.57-94, 2020

TIP TARİHİNE DAMGASINI VURAN ETİK DIŞI DENEYLERVE ARAŞTIRMALAR

Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, Ramazan Erdem, Dilruba Uğurluoğlu, Editör, Nobel Akademik Yayın, Ankara, ss.197-238, 2020

Ötanazi ve Etik

Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”, Sümeyye Özmen, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.93-120, 2020

Üniversiteler Nereden Nereye Gidiyor?

Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Erdem, Ramazan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2019

Takımlar ve Takım Oluşturma

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care, Esatoğlu, Afsun Ezel, Editör, Nobel Yayınevi, ss.341-354, 2019

Gruplar ve Takımlar

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care, Esatoğlu, Afsun Ezel, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.309-326, 2019

Sağlık Kurumları Stratejilerinin Uygulanmasında Örgüt Kültürü

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan, Elif, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.145-170, 2019

Akademisyenlik İkliminden Yöneticilik Mücadelesine

Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Erdem, Ramazan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.57-94, 2019

Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editör, Peter Lang GmbH, ss.201-224, 2017

Giriş

Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan Erdem, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, ss.1-4, 2017

Astın Üstüne Uyguladığı Mobbinge İlişkin Niceliksel Bir İnceleme

Sosyo Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Akif Köse, Gülenaz Selçuk, Erkan Atalmış, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.206-225, 2017

Hubris Sendromuna İlişkin Keşfedici Bir Araştırma

Sosyo Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Akif Köse, Gülenaz Selçuk, Erkan Atalmış, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.190-205, 2017

İnformalitenin Kavramsal Çerçevesi ve Yönetim Düşüncesindeki Yeri

YÖNETİMDE İNFORMALİTE-Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editör, BETA, Isparta, ss.5-43, 2017

Ekonomik Krizler ve Sağlık İlişkisi

Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme, Ağcakaya S., Afşar B., Öğrekçi S., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.229-252, 2016

Ekonomik Krizler ve Sağlık İlişkisi

Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme, Serpil Ağcakaya Bilge Afşar Süleyman Öğrekçi, Editör, ekin, Bursa, ss.229-252, 2016

Sağlığın İnşâ Gücü Altında Kadın Kimliğinin Yeniden Üretimi

Ekonomi Sosyoloji ve Kadın, Yücel Volkan ve Öğrekçi Süleyman, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.105-124, 2016

Ekonomik Krizler ve Sağlık İlişkisi

Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme, Ağcakaya Serpil, Afşar Bilge ve Öğrekçi Süleyman, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.229-252, 2016

Sağlığın İnşa Gücü Altında Kadın Kimliğinin Yeniden Üretimi

Ekonomi Sosyoloji ve Kadın, Volkan Yücel Süleyman Öğrekçi, Editör, kriter, Ankara, ss.105-123, 2016

Kan Bağı Kayırmacılığı (Nepotizm)

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Erdem Ramazan, Editör, Beta, ss.135-166, 2010

Kayırmacılık/Ayrımcılık

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Ramazan Erdem, Editör, Beta Yayınevi, 2010

Toplantı Yönetimi

Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Şimşek M. Şerif, Çelik Adnan, Soysal Abdullah, Editör, Gazi Kitabevi, ss.184-219, 2007

Toplumsal Kültürün Örgüt Kültürüne Yansımaları

Kültürel Bağlamda Yönetsel Örgütsel Davranış, Erdem Ramazan, Çukur Cem Şafak, Editör, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, ss.91-133, 2007