Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekstra Rol Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.831-846, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEFANSİF TIBBIN NEDENLERİNİN HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinde Kullanılan Psikoteknik Testlere İlişkin Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, ss.178-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKADEMİSYENLERİN BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNDE DEĞERLERİNİN VE MOTİVASYON KAYNAKLARININ ROLÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.9, ss.57-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığa etkisi: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.24-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Dünyasında Jenerasyonlar: X, Y ve Z Jenerasyonları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.25-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

USTA OLMAK MI DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ OLMAK MI? ÇOKLU BAŞARI HEDEFLERİNE DAİR TEORİK ÇERÇEVE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.23, ss.483-498, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Mesleki Motivasyon Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.125-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, ss.92-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Ahlakını Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, ss.92-113, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.71, ss.855-888, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.865-892, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUS PAYDAŞLARIN TÜRKİYE DEKİ OTELLER HAKKINDAKURUMSAL İTİBAR ALGISI ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞYILDIZLI RUS OTEL MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel ÜniversitesiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.353-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Turizmi Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.15-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.84-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUŞAKLARIN SİYASAL İLETİŞİM KÜLTÜR VE LİDERLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.7-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF GENERATION IN TERMS OF POLITICAL COMMUNICATION CULTURE AND LEADERSHIP

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.2, ss.7-33, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmes

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.217-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağaza Çalışanlarının Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.1178-1193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.67-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, ss.18-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strategic Management Journal’xxda Yayımlanmış Performans İçerikli Makalelerin, Performans Boyutları ve Ölçütleri Açısından Analizi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.64-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

İŞ-GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.15, ss.83-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Duygusal Zeka Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.91-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reasons of Mobbing Among Nurses

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.509-517, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Kültürü ile Örgüt Performansının İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Business and Economics, ss.33-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.127-149, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri Isparta 2003-2009 Yılları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.165-178, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ - AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DEKİ KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.2, ss.53-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.165-178, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.1-18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.41-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısı: Sağlık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.47-62, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erillik Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.52-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Yönetim - Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.51-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.153-170, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erillik / Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.52-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler ”Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.9-36, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Uygulama

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.55-80, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.9-36, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Effect on Work Family Conflict Among Managers

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.117-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doktorlar ve Hemşireler: Aynı Ekipte Farklı Tutumlar

Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.10, ss.28-39, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Farklılığın Çalışanların İş Güvencesi Algıları, İş Değerleri ve Ruh Hali (Mood) ile İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.115-129, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.9, ss.157-172, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim ve Yeni Yönelimler, Yeni Projeksiyonlar

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.17-27, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerin Aile Yaklaşımları Çerçevesinde Aile Dostu Örgüt Yapıları

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.6, ss.127-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışanlarda İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler ve Örgütsel Sonuçları - Süpermarket Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, ss.155-168, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Y KUŞAĞININ SİYASİ LİDERLERDEN BEKLENEN LİDERLİK VE İLETİŞİM TARZLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.648-656

Competition Strategies in Accomodation Enterprises

ISSD 2012, sarejova, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, ss.120

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.186-193

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.161-165

Kamu Üniversitelerinde Vizyon ve Misyon Çerçevesinde Stratejik Yönetim

International Davraz Congress, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1826-1846

Türk Çalışanlarında İş Aile Yaşam Çatışması

International Davraz Congress, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1429-1441

Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk

I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1815-1825

Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1815-1825

Favoritism and Nepotism in the Otoman Empire, A Research on Students of Suleyman Demirel University

First International Symposium on Sustainable Development, ISSD 09, Sarejova, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-503

Factors That Affect Life Values - A Research on Students of Suleyman Demirel University

First International Symposium on Sustainable Development, ISSD 09, Sarejova, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.488-497

Factors That Affect Life Values ”A Research on the Students of Suleyman Demirel University”

I. International Symposium on Sustainable Development ”Economy and Management”, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.488-497

Favoritism and Nepotism in The Ottoman Empire

I. International Symposium on Sustainable Development ”Economy and Management”, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-503

Favoritism and Nepotism in The Ottoman Empire

1.International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-505

Üniversitelerin Örgütsel Etkinliklerinin Ölçümü: Nitelikli Bir Ölçek Çabası

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.756-763

Attitude Against For Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership

4.International Nursing Management Conference - Toward a New World: Challenges for Nursing Leadership, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008

Gender Differences in Woırk Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non Western Perspective

First International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, ss.147-159

Üniversite Sanayi İşbirliği Aracı Olarak Teknokentler: Göller Bölgesi Teknokentinin Bölgesel Ölçek Algısı

USİS 2007, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, ss.187-197

A Proposal About Competitive Structure of Employee Agencies witin the EU Negotiations: Network Organizations

The Changes and Transformations in the Socio Economic and Political Structure of Turkey within EU Negotiations, Kütahya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2006, ss.206-214

Social Capital and SME’s: A Study on Lakes District Enterprises

International Conference on Human and Economic Resources, 24 - 25 Mayıs 2006

Sağlık Sektörü Çalışanlarında Bilinçli Meslek Tercihi - İş Tatmini İlişkisi

Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.481-484

The Organizational Efficiency Dilemna in the management of Non-Govermental Organizations in Turkey: Strategy or Environment

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005, ss.813-818

Steven Poelmans, Barbara Beham, Paula Brough, Laurent M. Lapierre, Milan Pagon ve İlker Hüseyin Çarıkçı, ”Work Family Demands and Resources - A Cross National Study

EURAM 2005, Responsible Management in an Uncertain World 5th Annual International Conference, Munich, Almanya, 4 - 07 Mayıs 2005, ss.226

Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım

TODAİE, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2003

Gender Differences in Work Family Conflicts among Managers in Turkey: A Non-Western Perspective

European Academy of Management (EURAM), II. Annual Conference of Innovative Research in Management, Special Conference Track of Work and Family Research, Stockholm, İsveç, 9 - 11 Mayıs 2002

İş Aile Çatışmaları: Etkileşim, Süreç ve Nedenler

IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2001, ss.337-348

Çalışma Hayatında Yeni Bir Yaklaşım: Aile Dostu Örgütler ve Aileyi Destekleyici Program ve Politikalar

I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2001, ss.397-402

Küçük İşletmelerde Kriz Dönemi Rekabet Stratejileri

Krizden Çıkışta KOBİ’xxlerin yeniden Yapılanması ve 2000’xxli Yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, Adana, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2000, ss.171-178

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimşiciliğe Verile Değer-Toplumsal Cinsiyet Algısı Değişseydii Daha Farklı Olur muydu?: Isparta İli Örneği

Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, TEMURÇİN Kadir, DULUPÇU Murat Ali, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, ss.79-102, 2017

Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Ramazan Erdem, Editör, Beta, İstanbul, ss.27-40, 2010