Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF FIT BETWEEN MARKETING CULTURE AND STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE: AN APPLICATION IN MANUFACTURING SECTOR OF WEST MEDITERRANEAN REGION

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.333-350, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

HEGEMONİK GÜÇ OLARAK PAZARLAMA İDEOLOJİSİ NASIL“YANLIŞ BİLİNÇ” ÜRETEBİLİR? KÜLTÜREL OKUMALARÜZERİNDEN ELEŞTİREL DURUŞ VE ÇÖZÜMLEME

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.4, pp.1031-1043, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dinamik Kaynak Tabanlı Yeteneklerin Sürdürülebilir İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama

BUSINESS M ANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.6, no.4, pp.1354-1378, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reklamlarda İdeolojik Dil ve Söylem: Norman Fairclough Ekseninde Eleştirel Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ünv. İİBF Dergisi, vol.5, no.3, pp.954-976, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Televizyon Reklam Mesajlarında Kullanılan Görsel Estetik Unsurlar: Televizyonda Yayınlanan Otomobil Reklamları Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.509-534, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişimci Yönlülük İç Girişimcilik ve İşletme Performans İlişkisi Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.4, pp.19-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMADA KAYNAK TABANLI İHRACAT PERFORMANSI: TÜRKİYE İSO-500 İHRACATÇI İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

üleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.151, no.21, pp.1-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri ve Marka Güveni: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, no.20, pp.35-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deneyim Pazarlaması ve Satın Alma sonrası Eğilimlere Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.31-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Analiz

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.109-125, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.87-108, 2012 (Other Refereed National Journals)

The New Reality of Competing Strategic Marketing Intelligence and the Assessment of the Business Transformational Model Proposition

American Journal of Economics and Business Administration, vol.3, no.3, pp.479-489, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reklamlardaki Kadın İmgesi: Ulusal TelevizyonReklamlarına İlişkin Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.479-500, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın İmgesi Kullanılan Reklamlara Yönelik Tüketicinin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Hacettepe Ünv. İİBF Dergisi, vol.29, no.1, pp.69-100, 2011 (Other Refereed National Journals)

Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama

Pİ: Pazarlam İletişim Dergisi, vol.6, no.20, pp.13-21, 2007 (Other Refereed National Journals)

Pazarlamada Değişimin Ötesi Yaratıcı ve Yenilikçi Pazarlama Dönüşümü

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.20, no.1, pp.73-77, 2006 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Rekabetçi Zekanın Değişen Yüzü Girişimci Pazarlama

Pİ-Pazarlama ve İletişim Dergisi, vol.5, no.16, pp.45-59, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tüketici Davranışları ile İlgili Motivasyon Modelleri Bir Perakende İşletmesinde Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerine Bağlı Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.221-240, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret c commerce Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.12, pp.213-224, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pazarlamada Paradigmik değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme

Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, vol.2, no.6, pp.24-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.13, no.77, pp.39-44, 1999 (Other Refereed National Journals)

Tam zamanında üretim uygulamalarında faaliyet tabanlı maliye tsisteminin yararlı hale getirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.161-170, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekonomik Kriz Döneminde İşletme Performansı Üzerinde Pazar Yönlülüğün ve Stratejik Esnekliğin Rolü ve Bir Araştırma

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü PPAD Pazarlama Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.371-383

Aesthetical Development of Advertisements: A Theoretical Study Towards Determining A Road Map from Present to Past

2. Uluslarası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.233

Strategic Innovatiın Competencies Role in Sustainable Competitive Advantage: A Resource-Based Model Suggestion

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192-194

STRATEGIC INNOVATION COMPETENCIES ROLE IN SUSTANIABLE COMPETITIVE ADVANTAGE: A RESOURCE-BASED MODEL SUGGESTION

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192-194

THE ROLE OF DYNAMIC RESOURCE-BASED CAPABILITIES ON SUSTAINABLE FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY RELATED TO MANUFACTURING FIRMS IN ANKARA

2. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ PERSPEKTİFLER KONGRESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL REKABET, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.189-191 Sustainable Development

THEORY OF BUSINESS IN SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE: RESEARCH ON EFFICIENCY CONDITIONS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.96-98

The Role of Dynamic Resource Based Capabiliities on Sustainable Firm Performance: A Case Study Related to Manufacturing Firms in Ankara

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.189-191

Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama

13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı 8-10 Mayıs 2014, Antalya/Kemer, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.2, pp.1067-1074

Hazcı Algılamaların Marka Değeri Boyutlarına Etkisi: Cep Telefonu Markasında Bir Uygulama

18.Ulusal Pazarlama 19-22 Haziran 2013 Kongresi Kafkas Ünv. İİBF, Kars/Sarıkamış, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.269-283

Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği

UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.751-764

Sürdürülebilir Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme Eleştirel/Yapıcı Bir Yaklaşım

UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.459-466

Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme

UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.460-466

Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY 27-30 March 2008 (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum) Bildiri Kitabı Ya. No. 12, Antalya, Turkey, 27 March 2008 - 30 March 2011, pp.378-390

Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği

15. Ulusal Pazarlama Kongresi 26-29 Ekim 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.577-584

Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi

International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29, 2009), İzmir, Turkey, 29 May 2009, pp.190-200

The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector

6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2009, pp.26-40

Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship

4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June 2008, Sarejevo/Bosnia, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 July - 21 May 2008, pp.545-555

KOBİ’lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması

İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, Turkey, 7 - 08 December 2007, pp.425-434

KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yeteneklerinin Yapılandırılması

4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi İstanbul Kültür Üniversitesi 7-8 Aralık 2007, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2007, pp.425-434

İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi

15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Sakarya Üniversitesi 25-27. Mayıs 2007, Sakarya, Turkey, 27 - 28 May 2007, pp.368-379

İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı, Baku, Azerbaijan, 11 May 2007 - 14 May 2006, vol.3, pp.2002-209

KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Detsekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama

3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 17-18 Kasım 2006 Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.239-252

KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma

3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 17-18 Kasım 2006 Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.339-350

İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerleme

14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 25-27 Mayıs Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.55-68

Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar

2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, Turkey, 14 April - 15 June 2006, pp.236-252

İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

10. Ulusal Pazarlama Kongresi16-19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa, Turkey, 16 - 19 November 2005, pp.233-277

Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme

3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2005, pp.823-847 Sustainable Development

Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamala, Celalabat, Kyrgyzstan, 5 - 09 June 2005, pp.936-953

İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi

12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs 2004 Uludağ Üniversitesi İİBF, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.272-279

Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği

1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.357-369

Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması

1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.618-630

Isparta ili Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim

Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 17 May 1998, vol.1, pp.61-74

Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması

Ergonomi Kongresi 27-29 Mayıs 1998 MPM-Ankara Üniversitei, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 1998, pp.504-518

Değişim Mühendisliği: Yeni Bir Verimlilik Etiği Ya Da Retoriği Mi?

1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 1997, pp.302-305

Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme

UETS’xx11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi, 1 - 04 December 2011, pp.221-236

Books & Book Chapters