Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1941-1957, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşırı İş Yükü Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü

Alanya Akademik Bakış Dergisi, cilt.3, ss.215-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Aşkı Mutluluk İlişkisi: İşin Anlamının Rolü

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.294-317, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınırsız Kariyerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinde Kariyer Bağlılığının Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.629-642, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.349-369, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.159-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.167-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.11, ss.172-179, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Aşkının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.84-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.395-419, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.211-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Canlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.3222-3230, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşin Anlamı, Zindelik, Mutluluk ve İş Tatmini İlişkileri Üzerine Görgül Bir Araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.1691-1702, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.173-193, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik İnsan Kaynakları Perspektifinden İnsan Sermayesi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, cilt.2, ss.49-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polislerin Çalışma Saatlerinin Aile-Yaşam Kalitesine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1235-1256, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Çalışanlarının Mobbinge Maruz Kalma Düzeyinin Araştırılması (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Örneği)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi (JSHSR), cilt.4, ss.441-451, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimden Sonuç Beklentileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, ss.41-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Polis Teşkilatı’ndaki ödüllendirme sistemi üzerine bir araştırma

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), cilt.2, ss.60-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impacts of Employee Empowerment on Innovation: A Survey on Isparta and Burdur Organized İndustrial Zones

Journal of International Social Research, cilt.8, ss.977-989, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Örgütsel Bağlılık Örgütsel Kayıtsızlığı Azaltır Mı?

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.450-458

Banka Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Davranışına İlişkin Metaforik Algıları

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.1022-1032

Meslek Aşkının İş Sonuçları Üzerine Etkisi

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019, ss.536-549

Hizmetkar Liderlik Mi? Etik Liderlik Mi?

II. Business Organization Research (BOR) Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.91-92

Algılanan Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.930-943

Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi Düşünme Üzerine Etkisinde Kariyer Tatmininin Aracılık Rolü

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mart 2019, ss.26

Analysis on The Viability of Total Quality Management in Turkish Public Sector

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.24-27

The Moderating Role of Burnout in The Effect Of Meaningful Work on Turnover Intention

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.0-65

Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.192-193

The Effect of Toxic Leadership on The Employees’ Organizational Commitment Level

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Viyana, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.207

İşin Anlamının, Zindelik Üzerine Etkisinde İş Tatminin Aracılık Rolü

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.308-315

The Effect of Toxic Leadership on The Burnout Levels of Employee

5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.171

Proaktif Kişiliğin Politik Beceri Üzerine Etkisi

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, ss.206-214

Mobbing In SMEs: İstanbul İkitelli OIZ Example

9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Berlin, Almanya, 8 - 10 Eylül 2017, ss.112-120

Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1815-1825

Favoritism and Nepotism in the Otoman Empire, A Research on Students of Suleyman Demirel University

First International Symposium on Sustainable Development, ISSD 09, Sarejova, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-503

Kitap & Kitap Bölümleri

İş Aile Zenginleşmesi

Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, Polatçı, Sema, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.167-179, 2020

The Effects of Organizational Support Perception Among Tourism Employees on Job Satisfaction: The Role of Job Crafting and Work Engagement.

Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Şule Aydın, Bekir Bora Dedeoğlu, Ömer Çoban, Editör, IGI Global, ss.411-432, 2020

Sosyal Sermaye

Örgütlerde Davranış Araştırmaları I, YALÇIN, Azmi, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.107-120, 2019

The Moderating Role of Coworker Support in The İnteraction Between Workplace Happiness and Innovative Work Behavior

Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.153-165, 2019

Do Career Decidedness and Career Decion-Making Self-Efficacy Increase Life Satisfaction?

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Zafer GÖLEN, Abidin TEMİZER, Editör, IVPE, Cetinje, ss.304-325, 2019

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar - 2019- Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kubilay Özyer, Doğan Bozdoğan, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.14-34, 2019

İşin Anlamının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Tükenmişliğin Düzenleyici Rolü

Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, Metin REYHANOĞLU, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.93-114, 2018

Do All Leaders Increase Their Employees’ Organizational Commitment ?

Current Academic Studies : Interdisciplinary Approach, Nezihe Tüfekçi, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.153-176, 2018

The Effect of Employees’ Prosocial Motivation on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Intrinsic Motivation

Contemporary Services Management Issues − Multidisciplinary Perspectives-, Elbeyi Pelit, H. Hüseyin Soybali, Ali Avan, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.171-186, 2018

Güvenlik Yönetiminde Personel Güçlendirme

Güvenlik Sektöründe Taktiksel Yöneticilik, Fatih M. HARMANCI, Murat GÖZÜBENLİ, Murat DAĞLAR, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.225-262, 2015