Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

G20 ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.28, ss.348-357, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electre Yöntemi ile Ankara Bölgesinde İnovatif ve Girişimci İşletmeler için Teknokent Seçimi

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, sa.648, ss.143-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrencilerin Performanslarına Etkileri Üzerine Bir Yazın Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.33-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Alternatif Kanal Olarak İnternet Bankacılığının Teknoloji Kabullenme Modeli İle İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.215-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.10, ss.832-854, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağaza Atmosferi ve Müziğin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerine Yönelik Bir Literatür Araştırması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.1305-1326, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

MAĞAZA ATMOSFERİ VE MÜZİĞİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Süleyman Demirel Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.1305-1326, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.549-565, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAVALİMANI HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.241-255, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAVALİMANI HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.241-255, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.10, ss.95-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.82-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞGÜCÜ OPTİMİZASYONUNA DAYALI BAĞIMSIZ DENETİMSTRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.1091-1102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİNFİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.327-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHP TOPSIS YÖNTEMİNİN TIPTA UZMANLIK ALAN SEÇİMİNDE KULLANIMI

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.33, ss.201-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİYERARŞİK ELECTRE YÖNTEMİNİN TEKNOKENT SEÇİMİNDEKULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.199-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe PaketProgramı Seçimi

Niğde Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.53-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Denizli ve Isparta Örneği

Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sa.25, ss.301-328, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin bir Örnek Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.47-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖMÜRBEK Nuri TUNCA M Zihni 2013 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA C 18 S 3 s 47 70

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.47-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impacts Of E Scm On The E Tailing Industry An Analysis From Porter s Five Force Perspectives

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.58, ss.1047-1056, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.3, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter's Five Force Perspectives

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1047-1056 identifier

Konaklama İşletmelerinde E İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Kongresi Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, ss.161-168

Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.19-24

The Effects of New Technologies and Organizational Structures on Productivity in Textile Industry

IFIP WG5.7 International Working Conference on Human Aspects in Production Management, Karlsruhe, Almanya, 5 - 09 Ekim 2003, ss.235-244

Logistics Feasibility of the Deliveries of Internet Sales

VI.- SMESME -Stimulating Manufacturing Exellence in Small and Medium Enterprises- International Conference, ATİNA, Yunanistan, 1 - 03 Haziran 2003, ss.281-286

A Simulation Aided Productivity and Capacity Planning Study In a Home Appliances Manufacturer

VI.- SMESME -Stimulating Manufacturing Exellence in Small and Medium Enterprises- International Conference, ATİNA, Yunanistan, 1 - 03 Haziran 2003, ss.75-84

Üretim İşletmelerinde Simülasyon Destekli Verimlilik ve Kapasite Kullanım Öngörüsü

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2003, ss.538-545

DISTRIBUTION SYSTEMS FOR ELECTRONIC COMMERCE

Proceedings of the 2000 IEEE International Conference, Singapur, 12 - 15 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Strategic Orientation and Performance of Istanbul Stock Market Businesses: Empirical Studies Based on Business, Information Systems, and Knowledge Strategic Orientation

Strategy and Superior Performance of Micro and Small Businesses in Volatile Economies, In J. Carvalho, E. Sabino (Eds.), Editör, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, ss.94-114, 2019

The Influence of Knowledge Management Process Supported With Organizational Strategies on Organizational Performance via Organizational Innovation and Technology: The Case of Istanbul Stock Market

Handbook of Research on Strategic Innovation Management for Improved Competitive Advantage, G. L. Jamil, J. J. P. Ferreira, M. M. Pinto, C. R. M. Pessoa, A. Xavier, Editör, Igı Global Publications, Hershey, Pennsylvania, ss.711-752, 2018

The Influence of Knowledge Management Process Supported With Organizational Strategies on Organizational Performance via Organizational Innovation and Technology: The Case of Istanbul Stock Market

Handbook of Research on Strategic Innovation Management for Improved Competitive Advantage (2 Volumes), Jamil, George Leal, ‎Pinto Ferreira, João José, ‎Pinto, Maria Manuela, Magalhães Pessoa, Cláudio Roberto , Xavier, Alexandra, Editör, IGI GLOBAL, Hershey, Pennsylvania, ss.711-751, 2018

Proliferating View of KnowledgeManagement and BalancedScorecard Outcome Linkage

Global Practices in Knowledge Management for Societal andOrganizational Development, Baporikar, Neeta, Editör, IGI Global, Hershey PA, USA, ss.168-193, 2017

Knowledge Management Capabilities and Organizational Performance: An Investigation into the Effects of Knowledge Infrastructure and Processes on Organizational Performance

Academic studies about communication, business and economics, Tüfekci, Nezihe, Editör, Strategic Researches Academy Strategic Researches Academic Publishing, ss.1-20, 2017

Knowledge Management Capabilities and Organizational Performance: An Investigation into the Effects of Knowledge Infrastructure and Processes on Organizational Performance

Academic studies about communication, business and economics, Nezihe TÜFEKÇİ, Editör, Strategic Research Academy (SRA), 2017

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklarda Dönemsonu İşlemleri

Türkiye de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Öneriler, M.Zihni Tunca, Editör, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-105, 2008