Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The effect of the flipped classroom model on pre-service teachers' digital literacy and their digital pedagogical competence

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.4, pp.73-89, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Analysis of Digital Literacy Self-Efficacy Levels of Pre-service Teachers

International Journal of Technology in Education, vol.4, no.1, pp.57-67, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ELEMENTARY PROSPECTIVE TEACHERS' EXPERIENCES REGARDING DIGITAL STORYTELLING

Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.1, pp.37-50, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.16, pp.6047-6068, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates’xx Experiences with the Flipped Classroom Model: A Phenomenological Approach

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.2, pp.201-211, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Secondary School Students' Critical Thinking Levels and Their Attitudes Towards Reading

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.5, pp.114-123, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.1, pp.43-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Value of Helpfulness: An Analysis of the 4th Grade Primary School Students’ Views and Their Drawings

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, no.5, pp.1-12, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Predictive Power of the Pre-Service Teachers’ Self-EfficacyBeliefs upon Their Preparedness to Teach

International Education Studies, vol.12, no.9, pp.27-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumları ve Görüşlerinin İncelenmesi

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.80-97, 2019 (Other Refereed National Journals)

An analysis of prospective teachers’ curriculum literacy levels in terms of reading and writing

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.4, pp.973-979, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

How is multicultural education perceived in elementary schools in Turkey? A case study

European Journal of Educational Research, vol.8, no.1, pp.233-247, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An analysis of secondary school students’ views regarding basic democratic values in terms of several variables

European Journal of Educational Research, vol.8, no.2, pp.491-500, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Relationship Between Critical Thinking Skills and Democratic Attitudes of 4th Class Primary School Students

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.6, pp.61-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

SDU International Journal of Educational Studies, vol.5, no.2, pp.53-63, 2018 (International Refereed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.328-340, 2018 (Other Refereed National Journals)

Relationship between the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude in 4th Grade Students

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.2, pp.29-36, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Review of Perceptions Related to Tolerance Value of Parents: A Phenomenologıcal Study

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.31, pp.56-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), vol.38, no.1, pp.233-262, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme standartları ile demokrasiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.277-294, 2017 (International Refereed University Journal)

An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers' Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, no.2, pp.458-471, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.231-253, 2017 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.3, pp.455-470, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.163-175, 2017 (National Refreed University Journal)

Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.4, pp.1453-1468, 2017 (International Refereed University Journal)

Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.16, no.2, pp.373-385, 2017 (International Refereed University Journal)

Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.41, pp.61-73, 2017 (International Refereed University Journal)

The relationship between prospective teachers’ critical thinking dispositions and their educational philosophies

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.4, pp.544-550, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri)

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.23-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.49, pp.533-546, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, no.7, pp.203-227, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.2, pp.924-954, 2016 (International Refereed University Journal)

An examination of teachers’ views regarding the conformity of social studies textbooks to the critical thinking standards

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.11, pp.12-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi

İlköğretim Online (elektronik), vol.15, no.4, pp.1325-1344, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.883-894, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.4, pp.1672-1683, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.21, no.1, pp.25-50, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlu eğitim sistemine yönelik yaşamış oldukları sorunlar (Elazığ ili örneği)

İlköğretim Online (elektronik), vol.14, no.2, pp.770-786, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

TURKISH STUDIES, vol.10, no.3, pp.115-138, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birleştirilmiş sınıflı okullarda dizgeli eğitimin öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.856-865, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.1, pp.49-63, 2014 (National Refreed University Journal)

2004 İlköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.78-94, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004 ilköğretim programının ölçme-değerlendirme boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi

İlköğretim-Online, vol.12, no.1, pp.87-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.1081-1108, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF PROSPECTIVE TEACHERS' TEACHING-LEARNING PROCESS COMPETENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.221-222

AN EXAMINATION OF THESES CONCERNING DIGITAL STORYTELLING: CONTENT ANALYSIS

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.105-106

Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019, pp.666-674

Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Erdemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.32-43

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı ÖlçmeDeğerlendirme ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019, pp.430-439

An Analysıs of Prospective Teachers’ Preparedness to Teach and Their Self-Efficacy Beliefs in Terms of Several Variables

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES-V, KAHİRE, Egypt, 24 - 27 January 2019

AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE TEACHERS’ PREPAREDNESS TO TEACH AND THEIR SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES

V. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Kahire, Egypt, 24 - 27 January 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Oluşları ile Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1

Ortaokullardaki Düşünme Dostu Sınıf Ortamlarına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik görüşlerinin ve çizimlerinin incelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4165-4168

Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.607-609

An Analysis Of Secondary School Students' Attitudes Towards Environmental Education In Terms Of Several Variables

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.610-612 Sustainable Development

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Düzeylerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1

Sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.1

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.1

Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.1 Sustainable Development

An investigation of the epistemological beliefs of prospective teachers in terms of certain variable

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, pp.1

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1

Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1

Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1

Velilerin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1

Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasiye yönelik tutumları ile eleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

Resim-iş eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının seramik eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 June - 30 October 2016, pp.1

Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.1

Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.1

Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.1

Investigation of prospective teachers' critical reading self efficacy in terms of different variables

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1

Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Fırat Üniversitesi örneği)

Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.1

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri)

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 2 - 03 October 2012, pp.1

2004 ilköğretim programının “ölçme ve değerlendirme” boyutunun yapılan araştırmalara dayalı olarak değerlendirilmesi

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.1

Fransa ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme sisteminin karşılaştırılması

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.1

Books & Book Chapters

Türkçe Öğretiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli

in: Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Serkan Aslan,Merve Müldür, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.221-269, 2021

Sınıf İçi Displin Modelleri

in: Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi, Songül Karabatak,Müslim Alanoğlu,Servet Atik, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.213-252, 2021

Ortaokul Türkçe Öğretim Programı ve Değerler Eğitimi

in: Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı, Serkan Aslan,Nil Didem Şimşek, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.179-204, 2021

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İÇERİK, İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİ ve YAKLAŞIMLARI

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vedat Aktepe,Mevlüt Gündüz,Nuray Kurtdede Fidan,Elvan Yalçınkaya, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.282-299, 2021

Hayat Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan Üniteler veÜnitelerin İçerdiği Kazanımların Sınıflara Göre Dağılımı

in: Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi, Vedat Aktepe,Mevlüt Gündüz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.88-104, 2020

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİNDE KULLANILAN YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİKLER

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Vedat Aktepe,Mevlüt Gündüz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.156-192, 2019