Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Politik Beceri Bağlamında Üniversite Rektörlerinin Sosyal Medya Yönetimi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.333-348, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİMLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.23, ss.1351-1369, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARAMAN İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.2065-2074, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Manavgat Myo Örneği

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.2628-2639, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship: Mardin Artuklu University Academicians Example,

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.1352-1358, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim ve Hemşirelerde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Denizli İli Örneği

Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1675-1687, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarında Hiyerarşi ve Takım Eğiliminin Sosyal Kaytarmaya Etkisi Isparta İlçe Hastaneleri Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.354-375, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Bağlılık Pratiği Olarak Örgütsel Sessizlik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.104-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Kaynaktan Yararlanma Yoluyla Çalıştırılan Personelin İş ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.43-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Presentable" Emotional Labor: The Impact Of Emotional Labor On Work Commitment Among The Pharmaceutical Representatives

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.277-300, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Presentable Duygusal Emek İlaç Mümessillerinde Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.277-300, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merhamet Etmenin Dayanılmaz Ağırlığı Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, ss.299-313, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Zeka ve Dürtüsel Satın Alma Davranışı İlişkisi

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.207-238, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.10, ss.107-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship of Emotional Display Rules Job Oriented Attitutes A Research on Tourist Guides

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.3, ss.291-296, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Duygusal Zeka Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.91-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Differences in Impulse Buying

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.519-531, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, cilt.2, ss.23-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Nesnesi Olarak Sağlıklı Olma Kültürü Healthism Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.221-230, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erillik / Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.52-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erillik Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.52-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.12, ss.105-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dördüncü Sanayi Devrimi Ve İş Gücü Yapısı Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma: İş Gücü: 4.

MARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.146-160

Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Emek Ve Örgütsel Sessizlik İle İlişkisi Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

MARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.161-172

Stress For Doctors And Nurses And Ways For Coping With Stress: Example Of Denizli Province

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, cilt.1, ss.203-204

The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.390-400

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.332-339

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.186-193

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.161-165

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygusal Zeka ve Hasta Memnuniyeti

Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016