YILDIZ, A , ATİLLA, G . (2019). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (19) , 39-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/536324


YILDIZ A., ATİLLA G.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, vol.10, no.19, pp.39-64, 2019 (Peer-Reviewed Journal)