Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Daktilo Eğitiminin Türkiye’deki Serüveni Kapsamında Bir Kaynak Eser İncelemesi: Daktilografi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.529-551, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşam Doyumunu Artıran Motivasyon Kaynağı: Düşünme-Anlama İhtiyacı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.3272-3288, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fabrika Yönetimi Bilgisi Bağlamında Türkiye’de Yayımlanan "Fabrikacılık" Konulu Kitaplar Üzerine Bir İnceleme (1914-1928)

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.25, ss.523-535, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temel Motivasyon Kaynaklarının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.813-828, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1017-1032, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’deki Ticaret Eğitimine Katkısı Bağlamında "İktisâd-ı Ticârî" Dersi ve Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.29, ss.311-326, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1679-1702, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticaret Mektebinde Verilen Eğitim Üzerine Bir İnceleme: "Usûl-i Ticaret Dönemi" (1883-1916)

YOAD-Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.5-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.21, ss.1-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.21, ss.1-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Son Dönem Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Darülmuallimat, İnas Darülfünunu ve Ticaret Mekteb-i Alisi

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.41, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Ahlakını Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, sa.17, ss.92-113, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Servet-i Fünûn Mecmuası’nda Yayımlanan Ticaret Mektebi Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.25, ss.323-338, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Kadınının "Teşebbüs" Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme

BJSS-Balkan Journal of Social Sciences, cilt.2016, ss.62-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Emotional Intelligence Dimensions and Leadership Practices A Study On White Collar Employees in Defense Industry

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1449-1463, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Yönetim Yazınında İlk Taylorizm Yayınlarına Yönelik Bir Transkripsiyon Çalışması

YOAD-Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.59-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyıl Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.16, ss.223-241, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler ”Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.8, ss.9-36, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşletmecilik Eğitiminde İnsan ve Yazı Makinalarının Etkileşimde Olduğu Bir Ders: Daktilografi

V. Human and Civilization Congress from Past to Future (INES 2019), Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.276-283

Yöneticilerin Dijital Teknoloji Kullanımının İş-Yaşam Dengesine Etkisi

V. Human and Civilization Congress from Past to Future (INES 2019), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.259

Metin Sadeleştirme Bağlamında Bir Ders Kitabı İncelemesi: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi’nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi’ne

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.590

Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi ”KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma”

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.591

Enderun Mektebinde Verilen Yöneticilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

II. International Academic Research Congress (INES 2017), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1003

Son Dönem Osmanlı’da Yayımlanan Yönetim Kitaplarına ve Makalelerine Dair Bir Bibliyoğrafya Çalışması

II. International Academic Research Congress (INES 2017), ANTALYA/Alanya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1002

Identity Transfer of Individuals’ Before Work Life: Facebook Example

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.269-271

Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Bilgisine Katkıları

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.1220-1226

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.511-531

Örgüt ve Yönetim Araştırmaları İçin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun (YIYE-II-K) Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.2, ss.1236-1253

Osmanlı Kadınının ”Teşebbüs” Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.1-13

Ticaret Mekteb-i Âlisi Ders İçerikleri Üzerine Bir İnceleme (1883-1930) (Usul-i Ticaret Dönemi)

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016, ss.457-466

Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Ticaret Mekteb-i Âlîsi, İnas Dârülfünunu ve Dârülmuallimat

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, ss.144-156

Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.1093-1103

MÜZELERİN ÖNEMİ ve BİR DEĞER OLARAK YALVAÇ MÜZESİ

IDPS-2010, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.1093-1103

Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk

I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1815-1825

Türkiye’de Girişimcilik Eğitiminde İlköğretimin Rolü: Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi

I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1125-1137

Favouritsm and Nepotism in The Ottoman Empire

I. International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-503

Favoritism and Nepotism in The Ottoman Empire

I. International Symposium on Sustainable Development ”Economy and Management”, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.498-503

Factors That Affect Life Values ”A Research on the Students of Suleyman Demirel University”

I. International Symposium on Sustainable Development ”Economy and Management”, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.488-497

The Role of High Education in Entrepreneurship Training in Respect of Transition Economies: Albania Sample

First International Conference on Management and Economics ”Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective”, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.1, ss.91-108

Kitap & Kitap Bölümleri

The Moderator Role of Negative Enviroment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

Management and Organization: Various Approaches, Cakirel Yasin, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.217-227, 2019

Yöneticilerin Dijital Medya Kullanımının İş-Yaşam Dengesine Etkisi

İnsan ve Medeniyet Araştırmaları (2019), Uslu Mustafa, Çiftçi Sabahattin, Arslan Coşkun, Hamarta Erdal, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.433-441, 2019

The Moderator Role of Negative Environment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship

Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.217-228, 2019

Total Quality Management in Public Relations from the Perspective of Turkey’s Cultural Codes

Practice Fields in Public Relations: The Panaroma of Turkey, Arklan Ümit, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, ss.225-245, 2017