Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Econometric Analysis of the Relationship between the Budget Oversight Function of the Legislature and Fiscal Transparency

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, cilt.28, ss.181-205, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Bütçe Sistem ve Sürecine Yansımaları

Vergi Dünyası Dergisi, cilt.38, ss.24-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi (Historical Evolution of Budget and Power of Purse In the Ottoman State)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), cilt.11, ss.83-98, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Osmanlı Devleti nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.83-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması "Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği" (A Field Study Assessing Student Profile Suleyman Demirel University Case)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Suleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences), ss.171-186, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye'de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma"

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.23, ss.17-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.9, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Emprical Study on The Perceptions of The Public on E-Government Services)

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management), cilt.9, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.27-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on the Sources of International Tax Law)

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), cilt.32, ss.141-169, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye'de Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği (Evaluation of the Tax Crimes and Penalties In Turkey, Sample of Antalya City)

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences), cilt.32, ss.311-342, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Norveç Yerel Vergi Sistemi (Norway Local Tax System)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of Management Economics and Business), cilt.8, ss.201-221, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The factors affecting external audit and the effect of external audit on fiscal transparency

34. International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

Recent developments regarding the role of legislative power in the budget process

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, Atina, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, ss.144

The exemption to the authority of the president to send back the laws: The budget law

33th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018, ss.114-118

Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: Türk Sayıştay’xxı Örneği

29. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2014

An Empirical Study on the Perceptions of the Public on E Government Services

11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, 27 - 30 Kasım 2013

The Effects of European Debt Crisis on the Budget Deficits and Debt Stocks of Developing Countries

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS'13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, Bosna-Hersek, 10 - 11 Mayıs 2013, no.23, ss.783-797

Kitap & Kitap Bölümleri

Strategic Planning and Budgeting in Local Governments

Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Akdemir Tekin, Kıral Halis, Editör, Springer, ss.89-104, 2020

Cumhurbaşkanı'nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu

Maliye Araştırmaları -2, "İpek S.", Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.377-397, 2018

Bütçenin Yasama Denetiminde Sayıştay Raporlarının Etkinliği

Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, "Taytak M.", "Ciğerci İ.", Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.143-175, 2018

”Cumhurbaşkanı’nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu”

Maliye Araştırmaları-2, Prof. Dr. Selçuk İPEK, Editör, Ekin Yayınevi (Bursa), Bursa, ss.377-397, 2018

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, "Sakal M.", "Kesik A.", "Akdemir T.", Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.311-331, 2014