Türkiye'de Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği (Evaluation of the Tax Crimes and Penalties In Turkey, Sample of Antalya City)


Creative Commons License

ÇİÇEK H. G., HEREK H.

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences), vol.32, no.1, pp.311-342, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

EVALUATION OF THE TAX CRIMES AND PENALTIES IN TURKEY, SAMPLE OF ANTALYA CITY 

Abstract

Tax is the most significant source of finance for the government to fulfill the public expenditures. Taxes establish a burden for the obligators due to the fact that they are the income sources which are collected by compulsion and therefore the obligators’ approach to the taxation is involuntarily. Consequently, there emerge behaviors such as tax evasion and losses, which have negative effects on the efficiency of the taxes The purpose of this study is to make an evaluation on how the obligators perceive the tax, to what extent they are aware of the legislation that they are subject to and what would be the reasons that push the obligators toward tax evasion and losses, and what kind of solutions the administration may present for these issues. Revealing the reasons that push the obligator to tax evasion and evaluation of the approach of the obligators in parallel to the reasons thereto, establishes another purpose. To this extent, in this study, it is analyzed by means of common statistical tests in the literature, what tax means for the obligators in Antalya City, how the tax losses and evasions and the punishments thereto are perceived. From the obtained findings it is concluded that the obligators perceive the tax as a compulsory payment against the public services. Together with this, it is detected that the obligators, who were under the scope, do not have trust towards the tax office, and their education levels and coherence levels to the subject legislation varies.

Keywords: Tax Penalty (punishments), Tax Losses and Tax Evasions, Tax Supervision, Loss of Tax Revenue JEL Classification: H20, H26

TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Özet

Vergi, devletlerin kamu harcamalarını yerine getirebilmesi için gerekli olan en önemli finansman kaynağıdır. Vergiler, devlet tarafından karşılıksız olarak, cebren alınan gelir kaynağı olmaları nedeniyle bireyler üzerinde yük oluşturmakta ve yükümlüleri tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Vergi yükümlüleri bu tepkilerini daha çok vergi kayıp ve kaçağı gibi vergi verimliliğini olumsuz yönde etkileyen davranışlar şeklinde ortaya koymaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı, mükelleflerin vergiyi nasıl algıladıkları ve mükellefleri vergi kayıp ve kaçaklarına iten nedenlerin neler olduğu ve bu sorunlara idarenin ne gibi çözüm önerileri sunabileceğinin değerlendirilmesidir. Mükellefleri, ticari hayatlarında vergi kaçakçılığına iten nedenlerin neler olduğunun ve bu doğrultuda mükelleflerin vergi cezalarına bakış açılarının nasıl olduğunun değerlendirilmesi ise çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

Buna göre çalışma kapsamında, Antalya ili mükellefleri tarafından verginin ne anlama geldiği, vergi kayıp ve kaçakları ile vergi cezalarının nasıl algılandığının tespiti amacıyla literatürde yaygın olarak kullanılan çeşitli istatistiksel testler yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulardan, mükelleflerin vergiyi kamu hizmetlerinin bir karşılığı olan zorunlu bir ödeme olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte çalışma kapsamında yer alan mükelleflerin vergi idaresine güven duymadıkları, eğitim düzeyleri ile yükümlüsü oldukları kanunlara uyum derecelerinin değişiklik gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Suçu, Vergi Cezası, Vergi Kayıp ve Kaçakları, Vergi Ziyaı

JEL Sınıflaması: H20, H26