Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on The Principles of International Taxation and The Objectives of International Taxation)


Creative Commons License

DAĞLIOĞLU ŞANLI İ., ÇİÇEK H. G.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), vol.10, no.1, pp.41-69, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN ASSESSMENT on the PRINCIPLES of INTERNATIONAL TAXATION and the OBJECTIVES of INTERNATIONAL TAXATION

ABSTRACT

Incremental trade and increased mobility of the factors of production along with globalisation have caused to some changes in national tax systems. Following this process, those principles of national tax systems having international qualifications have become prominent. Those objectives tried to be reached by individual countries with their national tax systems have also gained international qualification. In the study in which the principles and the objectives of international taxation are examined especially with the globalisation process, the relationships between these principles and objectives that have gained importance with incremental trade and increased mobility of the factors of production are examined. It is observed that developed and developing countries give different weights to different taxation principles especially in order to minimise income tax losses; instead of a single taxation principles countries tend to apply more than one principle; and they try to design their tax systems accordingly. In terms of the contribution of taxation principles to national and international wealth, different opinion and suggestions are of matters of debate. It is observed that no consensus on some taxation principles, particularly on the principle of source, has been reached yet among countries.

Keywords: International taxation, Principles of international taxation, Objectives of international taxation

ULUSLARARASI VERGİLEME İLKELERİ ve ULUSLARARASI VERGİLEMENİN AMAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ

Küreselleşme süreciyle ülkeler arasında artan ticaret ve üretim faktörlerinin hareketliliği, ulusal vergi sistemlerinde değişikliklere neden olmuştur. Bu süreçle birlikte ulusal vergi sistemlerinde uluslararası nitelik taşıyan ilkeler öne çıkmıştır. Ülkelerin ulusal vergi sistemleriyle ulaşmaya çalıştıkları amaçlar da uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Uluslararası vergilemenin ilkeleri ve amaçlarının özellikle küreselleşme süreciyle birlikte değerlendirildiği çalışmada, artan ticaret ve üretim faktörlerinin hareketliliği ile önem kazanan bu ilke ve amaçlar arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Çalışmada; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin özellikle gelir vergisi kayıplarını en aza indirmek için farklı vergileme ilkelerine ağırlık vermek istedikleri, ülkelerin tek vergileme ilkesi yerine birden fazla ilkeye yöneldikleri ve vergi sistemlerini buna uygun olarak tasarlamaya çalıştıkları görülmektedir. Vergileme ilkelerinin ulusal ve uluslararası refaha katkısı açısından farklı görüş ve öneriler tartışma konusu yapılmaktadır. Ülkeler arasında kaynak ilkesi başta olmak üzere bazı vergileme ilkeleri üzerinde henüz tam anlamıyla bir uzlaşı sağlanamadığı da gözlemlenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Uluslararası vergileme, Uluslararası vergilemenin amaçları, Uluslararası vergileme ilkeleri