Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Emprical Study on The Perceptions of The Public on E-Government Services)


Creative Commons License

ŞATAF C., ÇİÇEK H. G., DİKMEN S.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management), vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN EMPIRICAL STUDY ON THE PERCEPTIONS OF THE PUBLIC ON E-GOVERNMENT SERVICES

Abstract

Nowadays, the world economic, political, technological, managerial, scientific and cultural fields, along with improvements in the exchange, and it has become smaller. In a world where globalization is so effective scientific and administrative developments have revealed a new concept: This new concept is electronic government (e-government). It scraped along with the application states that the traditional management structures transactions easier, faster, more modern, more transparent and more directed towards a management structure that is made at less cost. Electronic transactions between the citizen and the state, representing the realization of e-government applications provide better quality services to citizens twenty-four hours seven days of the bureaucracy, red tape and preventing waste of time caused by the operations carried out to provide a faster, increase accountability to the citizens of the state and to save public resources There are many advantages such as to provide. For this purpose, in this study the changing face of public services for the implementation of e-government services, a survey was conducted. And this is a survey of academic staff of the Faculty of Süleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences applied. The data obtained from field survey frequency, chi-square and t-test were examined and subjected to analysis results are interpreted.

Keywords: Public service, e-government, academic staff

KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA E-DEVLET UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Özet

Günümüzde dünya, ekonomik, politik, teknolojik, yönetsel, bilimsel ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve gelişimlerle birlikte daha küçük bir hale gelmiştir. Küreselleşmenin bu denli etkili olduğu bir dünyada bilimsel ve yönetsel gelişmeler yeni bir kavramı ortaya çıkarmıştır: Bu yeni kavram Elektronik devlet (e-devlet)tir. Bu uygulama ile birlikte devletler geleneksel yönetim yapılarından sıyrılarak işlemlerin daha kolay, daha hızlı, daha modern, daha şeffaf ve daha az maliyetle yapıldığı bir yönetim yapısına doğru yönelmişlerdir. Vatandaş ile devlet arasındaki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ifade eden e-devlet uygulamalarının vatandaşlara yedi gün yirmi dört saat daha kaliteli hizmet sunmaları, bürokrasinin yol açtığı kırtasiyecilik ve zaman kayıplarını önlemeleri, işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlamaları, devletin vatandaşlara karşı hesap verebilirliğini artırmaları ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamaları gibi pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada kamu hizmetlerinin değişen yüzü olan e-devlet hizmetlerinin uygulamalarına yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Ve bu anket çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personeline uygulanmıştır. Alan araştırması sonucunda elde edilen veriler frekans, ki-kare ve t testi analizlerine tabi tutularak incelenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, E-devlet, akademik personel