Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu Sağlık Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.25, pp.570-583, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hastane Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi İle Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.1045-1066, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özellikli Birim Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Stresi Düzeylerinin İncelenmesi:Bir Kamu Hastanesi Örneği

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.30, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar:Isparta İlinde Bir Uygulama

SDÜ Vizyoner Dergisi, vol.7, no.15, pp.132-148, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hastaların Hekimlere Duydukları Güveni Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İli Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.64-87, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıbbi Hata Nedenleri Üzerine Bir Araştırma Isparta İli Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol.21, no.2, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Effects Of Self-Construal On Listening Styles:Comparison of Turkish and Australian University Students”, Vol 3, No 4, pp.97-110, April 2013.

International Journal of Business, Humanities and Technology,, vol.3, no.4, pp.97-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.18, no.2, pp.143-161, 2013 (Other Refereed National Journals)

Career Planning and Expectations of Health Care Management Students

International Journal of Humanities and Management Sciences, vol.1, no.1, pp.92-95, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Kinship Scale Sample of Health Personnel

Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, vol.1, no.1, pp.1-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyond Family Friendly Organizations Life Friendly Organizations Organizational Culture of Life Friendly Organizations

International Journal of Humanities and Social Science, vol.3, no.4, pp.102-113, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Üyelerinin Dış Görünüşlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanma Biçiminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kobi’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Uygulama”, C.39, s.93-118, 2012.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.39, pp.93-118, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.73-93, 2012 (Other Refereed National Journals)

Demokrasinin Tabana Yayılması, Yönetimde Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.169-192, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.14, no.1, pp.27-38, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama

Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, vol.7, no.2, pp.65-87, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE GİRİŞİ: DİJİTALHASTANELER

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.430-437

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!Hekimlerin Sağlık Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

3. Uluslar arası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Mekansal Dönüşüm Analizi:Bimarhanelerden Şehir Hatanelerine

4th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019 Sustainable Development

Cloud Computing in Healthcare Sectors

3rd International Health Sciences and Management Conference, 5 - 06 October 2018, pp.43-53

Sağlık Sektöründe Bulut Bilişim

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 October 2018

Akademik Camianın Çirkin Ördek Yavruları ÖYP’xxlilerde Örgütsel Dışlanma (Ostracism) Kavramının İncelenmesi

1.Örgütsel Davranış Kongresi-(Uluslararası Katılımlı), Sakarya, Turkey, 15 - 16 November 2013, pp.338-342

Nöbet Tutan Sağlık Personelinde, Nöbetin Kaygı Düzeyi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, p.332-339, June 23-25, 2011.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.315-323

Sağlık Hizmetlerindeki Bilgi Asimetrisinin Arz Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management Proceedings, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.315-323

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.161-165

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 February 2010, pp.84-85

Kobi’xxlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Değerlendirilmesi

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’xxs Future: New Global Dialogue, 24 - 27 September 2009, pp.1707-1716

Experiential Marketing To Create Customer Value

First International Conferance on Management anda Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, Tirana, 28-29 March, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.480-488

Functionalization of Tacit Knowledge for the Turkish Firms About Brand Creation Within the EU Negotiations

International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, Turkey, 16 - 18 March 2006, pp.96-104