Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Relationships among Teacher Leadership, Teacher Self-Efficacy and Teacher Performance.

Journal of Theoretical Educational Science, vol.14, no.4, pp.720-744, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relationship Between Leader-Member Exchange and Performance: A Meta-Analysis Study.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.0, 2021 (International Refereed University Journal)

The effects of school climate on students’ aggressive behaviours

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.2, pp.430-448, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Teachers' Classroom Management Competences and Students' Perceptions of Alienation to School

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), vol.10, no.4, pp.737-752, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The metaphoric perceptions of students that study in different high school types towards the concept of ‘university’

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY, vol.7, no.2, pp.776-793, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Social Justice Leadership, Trust in Principals and Student Motivation

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.4, pp.775-788, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Classroom Management on Confidence in Teachers and Educational Stress

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.1, pp.335-345, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An analysis of the Relationship between Teachers' Attitudes towards Refugee Students and their Perceptions of Multicultural Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.49, pp.247-262, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Role of Strategic Leadership in Occupational Professionalism

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.2, pp.114-127, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Missions of Education Faculties

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.46, pp.39-56, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Duygusal özerklik, öğrenci yılmazlığı, öğretmene güven ve problem çözme becerilerine yönelik algı arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.38, no.3, pp.987-1012, 2018 (International Refereed University Journal)

Örgütsel çekicilik ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.33, pp.371-380, 2018 (International Refereed University Journal)

Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin farklılıkları yönetme yeterlikleri ile örgütsel adalet ilişkisinin incelenmesi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.611-626, 2018 (International Refereed University Journal)

Investigating the Relationship between Organizational Justice, Work Motivation and Teacher Performance

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.47, no.1, pp.164-187, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin çok kültürlü eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi.

Yükseköğretim ve Bilim, vol.8, no.1, pp.211-220, 2018 (International Refereed University Journal)

An Examination of Relationship between Social Capital and Organizational Creativity According to Teachers′ Perceptions

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.6, no.2, pp.269-286, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde özelleştirme araçları olarak kupon sistemi ve Charter okullarının incelenmesi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.43, pp.334-356, 2017 (International Refereed University Journal)

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları.

EGE EĞİTİM DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.345-375, 2017 (International Refereed University Journal)

Öğretmenlerin algılarına göre iş motivasyonu ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14-1, no.27, pp.71-88, 2017 (National Refreed University Journal)

Okullarda Sosyal Sermaye ve Öğretmen Özdeşleşmesi İlişkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.263, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumunun Sosyal Zekâ Algısına Göre İncelenmesi

Sakarya University Journal of Education, vol.7, pp.34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin depresif okul algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.5, pp.1111-1124, 2016 (International Refereed University Journal)

Kraliçe arı sendromu bağlamında kadın öğretmenlerin kadın yöneticilere ilişkin görüşleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.748-763, 2016 (International Refereed University Journal)

Okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin görüşleri.

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.319-334, 2016 (International Refereed University Journal)

Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, no.3, pp.627-653, 2016 (International Refereed University Journal)

Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.268, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.1

Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.1

Eğitim ya da Eğitim Bilimleri Fakültelerinde Yayımlanan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin öğrencilerin sınav kaygıları üzerindeki etkisi.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

Ortaokul öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algılarının değişimi: Boylamsal bir araştırma

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumları ile çokkültürlü eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

The investigation of organizational intelligence levels of schools according to the teachers' opinions.

5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS)., Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017, pp.1

Okullarda Farklılıkları Yönetme Yeterliliğinin Örgütsel Adalete Etkisinin İncelenmesi...

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.525-526

Öğrencilerin Demokratik Okul Algılarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi...

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.96

Etkili Okulların Oluşturulmasında Stratejik Liderliğin Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi...

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.97

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumunun Sosyal Zeka Açısından İncelenmesi...

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.100

Lise son sınıf öğrencilerinin metaforik üniversite algılarının incelenmesi

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

Öğretmenlerin üniversitelerin misyonlarını gerçekleştirmelerine yönelik algılarının belirlenmesi

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

MEB Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.1

Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma

4. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.1

Örgütsel depresyonun, iş motivasyonu ve işle bütünleşmeyle ilişkisi.

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.1

Öğretmenlerin iş doyumu algısının entelektüel sermaye düzeyine etkisi

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.1

Öğretmenlerin işle bütünleşme düzeyi ile iş yaşam kalitesi algıları arasındaki ilişki.

7. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.1

Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.200-201

Books & Book Chapters

in: , M. Özdemir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.58-70, 2020

Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma.

in: Eğitim Araştırmaları-2019, Kıral, E., Babaoğlan Çelik, E., ve Çilek, A., Editor, Eyuder, Ankara, pp.312-326, 2019

Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri.

in: Eğitim Araştırmaları-2019, Kıral, E., Babaoğlan Çelik, E., ve Çilek, A., Editor, Eyuder, Ankara, pp.182-192, 2019

Analysing the Academic, Social and Cultural Aptitudes of Syrian Students in Chaotic Context.

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective, Erçetin Ş. Ş., Ray N., Sen, S., Editor, Apple Academic Pres, Oakville, pp.179-195, 2019

Okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerinin öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumuna olan etkisinin incelenmesi.

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Akbaba Altun, S., Örücü, D., Beycioğlu, K., Kondakçı, Y. ve Koşar, S., Editor, Pegema, Ankara, pp.233-243, 2017