Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlaç Politikaları ve Uygulamaları Bağlamında Bireylerin İlaç Kullanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.1067-1087, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşaklar Bağlamında Tüketici Sağlığı Bilişimine Yönelik Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.335-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Sağlık Uygulamalarının Farkındalığına Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.510-522, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON AWARENESS OF E-HEALTH PRACTICES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, sa.2, ss.510-522, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.510-522, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireylerin Sağlık Bilgisi Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.401-436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Aktörlerin Küresel Sağlık Politikaları Üzerine Etkileri: Teorik Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.28, ss.388-407, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze İngiltere Sağlık Politikaları: Ulusal Sağlık Sistemi Odaklı Güncel Bir Perspektif

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.2687-2707, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA BİREYLERİNGELENEKSEL VE ALTERNATİF YÖNTEMLERE İLİŞKİNTUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bolu Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.63-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmeti Kullanımında Bireylerin Geleneksel ve Alternatif Yöntemlere İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.63-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GÜVENLİĞİNEİLİŞKİN HABERLER ARACILIĞIYLA YAŞANAN ETİKSORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.18, ss.129-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politika Transferi Süreci Açısından Türk Sağlık Sisteminde Aile Hekimliği Modelinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, sa.25, ss.22-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.129-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme Ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, ss.540-555, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.65-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.9-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.33-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Anayasal Demokrasisi Üzerine Etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.133-149, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı Isparta Örnek Olayı

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.115-126, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme

SDÜ VİZYONER DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.85-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Davranışı Açısından Obezite Algısı

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1347-1357

Serbest Eczanelere Ve Eczacılara Yönelik Bireylerin Algısı

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.458-470

SAĞLIK DAVRANIŞI AÇISINDAN OBEZİTE ALGISI

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1341-1351

Bireylerin Aşıya Yönelik Algısı: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1336-1346

Sağlık Bilgisi Arama Davranışı Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1579-1590

Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Analiz

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019, ss.260-267

Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmet Sunumu: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019, ss.388-398

TÜRKİYE’DE AŞI REDDİ GERÇEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

3rd International Health Sciences and Management Conference, SOFYA, Bulgaristan, 3 - 05 Ekim 2018

SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

ABD’DE OBAMA VE TRUMP DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI: ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE NELER OLUYOR?

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

An Analysis of The Current Situation of EU Countries in Terms of Health Systems

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017, ss.195-199

Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18 - 21 Mayıs 2017

Mobil Sağlık Uygulamalarının Etik Boyutuna Dair Nitel Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 Ekim 2017

Sağlık Hizmetlerinde Rekabet Analizi: Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 Ekim 2017

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 Ekim 2017

E-Diseases Caused by Technology Addiction and Their Effects: An Evaluation Based on Individual and Community Health

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 Ekim 2017, ss.311-312

The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports

6th International Humanities and Social SciencesConference, 26 - 29 Ocak 2017

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Sağlık Sektöründe Örgütsel Yapı Üzerine Bir Analiz

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Eylül 2016

Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Hizmet Sunumu Kapasitesi

KAYFOR 12- XII.Kamu Yönetimi Forumu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.178-198

Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri

KAYFOR 10- X.KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2012, ss.447-467

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlıklı Toplum Açısından Küresel Bir Tehdit : Obezite Hastalığı ve Bireylerdeki Farkındalık Düzeyi

Sağlık Yönetiminden Güncel Tartışmalar, erdal eke, Editör, nobel akademik yayıncılık, Ankara, ss.255-286, 2020

Türkiye’de Dijital Bağımlılığa Yönelik Politikalar Üzerine Bir Betimleme

Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler: Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Hasan Hüseyin Aygül, Erdal Eke, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.207-252, 2019

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklar Tarihi, Altunok, Mustafa, Altunok, Hatice, Bakırcı, Fahri, Gedikkaya, Fatma Gül, Aydın, Abdullah, Editör, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, ss.253-304, 2019

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.213-238, 2019

The Turkish Public Administration, MigrationPolicy and Organizational Structure: A Current Perspective

International Migration and Refugees in the 21st Century: A Perspective of Turkey, Aygül, Hasan Hüseyin, Eke, Erdal., Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.39-76, 2019

Üniversitelerde Akademik Ve İdari Personel İlişkisi

Akademide Arka Sokaklar -Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.215-240, 2019

Türk Yükseköğretim Sisteminde Doçentlik Süreci

Akademide Arka Sokaklar-Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.191-214, 2019

Üçüncü Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Konya, 2018

Türk Kamu Yönetimi Açısından Göç Politikası Ve Teşkilat Yapısı: Güncel Bir Perspektif

21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, HASAN HÜSEYİN AYGÜL, ERDAL EKE, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.37-72, 2018

2. Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya, 2017

Örgütlerde Yönetim Süreci Açısından İnformal İletişimin Rolü

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Erdem Ramazan, Editör, BETA BASIM YAYIM, ss.217-246, 2017

Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editör, Peter Lang GmbH, ss.201-224, 2017