Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abdülgani bin Abdülcelil Geredevi’xxnin Risale-i Segürname’xxsi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, sa.44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nidâî-i Ankaravî’nin Risâle-i Tarikat-ı Nidâî Adlı Eseri

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), cilt.7, sa.14, ss.510-532, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Divan Şairlerinin Kaleminden Hz. Fatıma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.66, ss.76-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müellifi Bilinmeyen Bir Kırk Hadis Tercümesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.27, ss.122-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR KIRK HADİS TERCÜMESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.27, ss.122-140, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lütfi’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi

Süleyman Demirel Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.24, ss.83-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nakşibendi Mehmed Murad Divanı'nda Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefzade Rumi ve İsmail Rusuhi Ankaravi Methiyeleri

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Mart 2020, ss.257-270

Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi Divanı’nda Nakşibendilik

Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhi Sempozyumu, Sofya, Bulgaristan, 28 - 29 Eylül 2019, ss.273-288

Sevdayi ve Fedayi'nin kaleminden Şehzade Korkut

Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019, ss.1

KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ EFENDİ DİVANI’NDA NAKŞİBENDÎLİK

ULUSLARARASI KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ SEMPOZYUMU, Sofya, Bulgaristan, 27 - 28 Eylül 2019, ss.273-288 Creative Commons License

Lütfi'nin Manzum Hadis Tercümesi

V. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Mayıs 2016

LÜTFİ'NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ

V. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Isparta, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2016, ss.12

Kitap & Kitap Bölümleri