Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Stratejik Planlama Anlayışı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.28, ss.473-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANTALYA’xxDAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ss.868-885, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEO-LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA YENİ YÖNETSEL AKTÖRLERİ: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE ÜST KURULLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.103-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.313-338, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parti İçi Demokrasi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.403-437, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Anayasası Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.185-198, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'16, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım - 27 Ekim 2017, ss.1656-1676

Elektronik Tebligat (e-tebligat) Üzerine Hukuki Bir Değeğrlendirme

4. Adalet Meslek Yuksekokulları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 05 Mayıs 2017, cilt.-

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS MÜFREDATI BAZINDA İSTİHDAMA YÖNELİK YAPILABİLECEK PROTOKOLLER

Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiri Kitabı (Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler), Isparta, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2016, ss.102-130

Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında İstihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller

3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2016, cilt.1, ss.102-130

Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında istihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller

3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.102-130

Dünyada ve Türkiye de Sağlık Turizmi ve Değişimin Etkileri

2015 International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 Eylül 2015

ADALET HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DAHA YETKİN BİR ARA ELEMAN İSTİHDAMI ÖNERİSİ: ADALET MESLEK UZMANLIK SINAVI (AHMUS))

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.1, sa.1, ss.33-65

Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdamı Önerisi Adalet Meslek Uzmanlık Sınavı Ahmus

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”, Kırıkkale, 09-10 Mayıs 2013, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2013

Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdamı Önerisi Adalet Hizmetleri Uzmanlık Sınavı AHMUS

Adalet Meslek Yüksekokullarının sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2013, cilt.1, ss.33-64

Kitap & Kitap Bölümleri

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editör, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, ss.845-862, 2013