Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The relationship between person-organization fit, organizational identification and work outcomes

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.16, no.2, pp.369-386, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Modelling Consumer Behavior: An Essay with Domestic Tourists in Turkey

JOURNAL OF TRAVEL & TOURISM MARKETING, vol.31, no.3, pp.303-312, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Atmosferin yiyecek içecek departmanında çalışanların iş performansı üzerine etkisi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.5, no.4, pp.361-383, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel mutfaklarının genel yapısının çalışan performansına etkisi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.5, no.4, pp.485-501, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of psychological capital on employees’ organizational identification in hotels

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, no.3, pp.355-369, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.3, no.2, pp.121-134, 2019 (Other Refereed National Journals)

Otel logosu ne söyler? Tüketiciler ne algılar? /

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, no.1, pp.51-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MARKA KENT ISPARTA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.171-186, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mutfak Şeflerinin Yöresel Ürünlere İlgisi: Isparta Örneği

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.86-103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest zaman doyumunu etkileyen Faktöreler

İşletme ve iktisat çalışmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.74-84, 2018 (Other Refereed National Journals)

Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.94-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourist Perspective

International Journal of Social Science and Educarion Research, vol.1, no.1, pp.44-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALAL CERTIFICATION PRACTICES IN TOURISM BUSINESSES

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

The role of port operations in the development of cruise tourism The case of port of Antalya

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.5613-5622, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik beklenti akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi Turizm lisans öğrencileri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.46-59, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

evaluation of tourism activities in regional development agency

journal of tourism theory and research, vol.2, no.1, pp.42-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A comparison the factors affected on academic satisfaction of students between traditional learning and distance learning models

International Journal of Innovative Research in Education, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Turistlerin Tatil Satınalma Sürecinde Alternatiflerin Değerlendirilmesinde İçsel Bilginin Rolü

International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel Animasyon Hizmetlerinin Yöneticiler ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.1, pp.44-61, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAMU KESİMİNDEKİ YÖNETİCİLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİ ALGILAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.3, pp.61-76, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023 e Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.15, pp.101-119, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modelling Consumer Behavior An Essay with Domestic Tourists in Turkey 31 3 303 312

Journal of Travel & Tourism Marketing, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

KAMU KURUMU İLE OTEL YÖNETİCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ALGILAMASI VE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.39, pp.1-17, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

FUTBOL VE TURİZM:FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİNALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.17, no.56, pp.361-374, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beklenti algılanan kalite değer ve memnuniyet ilişkisi Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri Konaklama İşletmeleri Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.1039-1059, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Müşteri Memnuniyet Endeksi Modeli Uluslararası Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizmde tüketici davranışları modelini oluşturan aşamalar arasındaki ilişki

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İletişim Tekniklerinin Etkisi Konaklama işletmeleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler Bilgi Arama ve Memnuniyet İlişkisi Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi Dalyan Örneği

Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2010 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel iletişimde duygusal zekânın rolü: konaklama işletmelerinde bir araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 2009 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Selçuk İletişim Dergisi, vol.6, no.1, pp.67-77, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırsal Kalkınmada Turizmin Yeri: Güneykent Örneği

3. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.511-518

The Effects of Career Opportunities on Individual Creativity in Hotels

“The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.3, pp.500-510

Design and Layout in Hotel Cuisine: Assessment of Atmosphere Conditions

“The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.3, pp.729-738

How to build an effective on-the-job training program in tourism?

EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Kiev, Ukraine, 05 September 2019, vol.2, pp.137-140

The place and importance of the international tourism organizations in the sustainable tourism

6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.6, pp.58-64

Explaining international trade structure with internationaland domestic determinants

6.International conference on social science and education research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, pp.31-34

Health tourism worldwide: Featured destinations with various health tourism

ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.3, pp.85-89

The evaluation of eco-label in sustainable tourism

ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.3, pp.108-115

Innovative practices and samples in hotel businesses

6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.6, pp.65-68

Cooperative Education in Tourism Faculty: 83 Education model

EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Kiev, Ukraine, 05 September 2019, vol.2, pp.134-136

CREATIVE TOURISM ENTREPRENEURSHIP

2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.447-460

THE DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS INUNIVERSITY DINING SERVICES: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITYEXAMPLE

2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences andHumanities, 26 - 28 October 2018, pp.607-618

Tourism-travel relationship: a brief evaluation from different perspectives

ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, 26 - 28 October 2018, vol.2

Historical background of tourism from Ottoman period to today

EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, 26 - 28 October 2018, vol.1

Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.1097-1111

Çekici Faktörler Açısından Otel Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 27 - 29 September 2018

Sürdürülebilir Turizmde Uluslararası Turizm Örgütlerinin Yeri Ve Önemi

5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 20 - 22 April 2018

Somut Olmayan Kültürel Miras olarak Türk Kahvesi ve Geleneği

5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 20 - 22 April 2018

Otel İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamalar Ve Örnekler

The Place And Importance Of The International Tourism Organizations In The Sustainable Tourism, 20 - 22 April 2018

The effects of salespersons on the consumers’ holiday package tour choice and decision

5th International Conference on Social Sciences Education Research, 20 - 22 April 2018, vol.5

The Form of Discrimination in Tourism Job Advertisements

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 20 - 22 April 2018, vol.1

NEGATIVE IMPACTS OF FOREIGN MOVIES ANDSERIES ON DESTINATION IMAGE

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.151-153

EXAMINATION OF WINTER TOURISM STRATEGIES INTHE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT PLANS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.272-275

WHY DO EMPLOYEES REMAIN SILENT INHOSPITALITY BUSINESSES? INTENTIONALLY ORUNINTENTIONALLY?

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.128-130

THE ANALYSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM GOODS AND SERVICESPROVIDERS’ SALES STRATEGIES AND TOURISTS’ PURCHASING BEHAVIOUR

4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, vol.1, pp.160

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION:A RESEARCH IN GROUND HANDLING BUSINESSES

4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, vol.1, pp.157-158

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WAGE AND EMPLOYEES’ BEHAVIORAT HOTELS

4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, vol.1, pp.147

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF HOTEL LOGOS:THE CASE OF BODRUM

4Th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, vol.1, pp.154

EVALUATION OF TOURISM BUSINESSES’ WEB SITES THROUGH CONTENTANALYSIS

4th International Conference on Social Sciences Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, vol.1, pp.136

Halal Certification Practices in Tourism

3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issuesand Research, 27 - 29 April 2017

An Evaluation of the Green Star Certificate at the hotels

3rd International Conferans on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.32-35

Revenue Management Practices in Travel Agencies and Tour Operators

3rd.International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, roma, Italy, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.52-53

Effects of Body Language on Communication with Guests in HospitalityBusinesses

3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.9-10

ORGANIZATIONAL SILENCE AT THE INSTITUTIONS OF TOURISM BACHELOR S DEGREE GRANTING

2nd International Conference on Social Science and Education Research, 4 - 06 November 2016

Hotel Quality Index The Case Of Mediterranean Region

2nd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, 4 - 06 November 2016

The Investigation the Effects of The Brand Competition of Universities on Student Candidates School Choice

2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, 4 - 06 November 2016

The Increase in Minimum Wage 2016 In Tourism Industry An Evaluation from Managers Perspective

2nd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, 4 - 06 November 2016

The Factors Affecting Leisure Time Satisfaction of Employees in Tourism Sector

2nd International Conference on Social Science and Education Research, 4 - 06 November 2016

The Effects of The Cittaslow City Applications on Quality of Urban Life in Context of Sustainable Tourism

2nd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, 4 - 06 November 2016

Using Emotional Intelligence To Improve Organizational Performance In Hospitality Business

2nd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, 4 - 06 November 2016

ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR SAHA: LAVANTA BAHÇELERİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.613-619

Restoran Müşterilerinin Sessizliği

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.100

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TURİZM İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

RUSYA KAYNAKLI GELİŞMELERİN TÜRKİYE TURİZMİNE YANSIMALARI

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Türkiye Azerbaycan Turizm ilişkilerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Turkey, 28 - 30 September 2016

The Effect Of External Factors On The Stages Of Consumer Behavior Model In Tourism

IX. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, 03 February 2016

Turizm bölümü öğrencilerinin serbest zaman gereksinimi-serbest zaman doyumu ilişkisi algılamaları

1.Rekreasyon Araştırmaları kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, vol.1, pp.914-928

Turizm lisans öğrencilerinin akademik beklenti-memnuniyet düzeyinin kariyer planlamasına etkisi.

1.Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS, 2011, Turkey, 29 September - 01 October 2011, vol.1

turizmin sosyal yapıya ve sosyal değişime etkileri: Dalyan Bölgesine yönelik bir inceleme

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, vol.3

Books & Book Chapters

Sosyolojik Boyutuyla Turizm

in: Genel Turizm kavramlar ve farklı boyutları ile değerlendirme, Mahmut Demir, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.56-64, 2017

Gerçekleştirilme Boyutları ile Turizm

in: Genel Turizm kavramlar ve Farklı Boyutları ile Değerlendirme, Mahmut Demir, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.140-163, 2017

Sürdürülebilir turizm ve tüketiciler

in: Sürdürülebilir Turizm Kavramlar-Uygulamalar, Metin Koızak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.97-115, 2014

Tüketici Davranışları

Ankara: Detay Yayıncılık, 2013