Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF AGGLOMERATION EXTERNALITIES ON SECTORAL EMPLOYMENT GROWTH IN TURKEY

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, sa.35, ss.67-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE KEY ACTORS OF KNOWLEDGE PRODUCTION FUNCTION IN TURKEY: THE ROLE OF UNIVERSITIES AS A KNOWLEDGE PRODUCER

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, sa.27, ss.344-354, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilik Politikalarında Yaşanan Küresel Dönüşümler ve Türkiye’de Paradigma Değişimleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.47, ss.165-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey

E-Journal of Yasar University, cilt.14, sa.55, ss.215-225, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.69-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Irak Arasındaki Dış Ticaretin Çekim Modeli ile Analizi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.229-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.113-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A ”Global” Strategy on Constructing ”Regional” Advantege By Regional Innovation Systems (RIS)

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.559-575, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.180-193, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Kamu Yatırımları ve Teşvikler: Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Etkinlik Analizi

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.652-669, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Turizm Sektörünün İthalata Bağımlılığının Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.980-983, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.23, ss.787-803, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Yeni Bir Yaklaşım: Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Teorik Temelleri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.55, ss.142-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.65-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, ss.891-911, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TR61 Bölgesi Antalya Isparta Burdur İmalat Sanayi Sektörlerinin PROMETHEE Yöntemi ile Sıralanması

Ege Akademik Bakış, cilt.16, sa.4, ss.641-654, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.179-195, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi Isparta ve Burdur Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.95-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Co-integration analyses of price and income elasticities of electricity power consumption in Turkey

European Journal of Social Sciences, cilt.30, sa.4, ss.523-534, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Regionl Development and Sectoral Cluster Approach: An Implication on TR61 Region

5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 20 - 22 Nisan 2018

The Effects of Tourism on Economic Growth

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017

New Transformations in Global Competitiveness and It’s Reflections

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 Mayıs 2017

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

16.Ululsal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions (CIEP), Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016, ss.138

Ulusal Yenilik Sistemi Bağlamında Bilim Teknoloji Politikalarının Değerlendirilmesi Azerbaycan ve Türkiye Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme

4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

KOSGEB Genel Destek Programının İstihdam Üzerindeki Etkileri Isparta ve Burdur İlleri Üzerine Bir Analiz

Celal Bayar Üniversitesi, V.Yerel Ululsal Ekonomiler Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013

2008 Küresel Krizinin İhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi Isparta Örneği

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, 24 - 27 Eylül 2009

Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries

International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 10 - 13 Eylül 2009

The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey

International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 21 - 22 Ağustos 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey

The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliot R., Atik D., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.955-966, 2018

The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey

The Most Recent Studies in Science and Art, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU, ASSOC. PROF. ATILLA ATIK, PROF. SALIM HIZIROGLU, PROF. ROBERT L. ELLIOTT, DR. DILEK ATIK, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.955-966, 2018

Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması Üzerine Panel Birim Kök Testi Uygulaması (2004-2011)

Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

Monetary Policies in EMEs

Issues in Emerging Market Economies, Sönmez Alper, Çetin Dilek, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.289-304, 2018

Electricity Consumption in Turkey: Co-Integration Analysis of Residental Demand Elasticities (1990-2014)

Current Approaches in Education and Economics, Hasan GÖKSU, Editör, Strategic Research Academy, ss.129-140, 2017

KOBİ Politikasının Evrimi:Teori Politika İlişkisi

Ar - Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Rasim AKPINAR, Editör, KitapAna, İzmir, ss.65-90, 2015