Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş’te Mutluluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerininİncelenmesi: Isparta İli Örneği1

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.301-310, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.395-419, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Personel Politikalarının Süreç Modeli Çerçevesinde Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.203-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine: Cumhuriyet Dönemi Kamu Personel Yönetim Tarihçesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.119-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Sermaye Birikiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.193-215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakât Açmazı: Kamudaki Kariyermeslekler Üzerinden Bir Analiz

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, ss.759-773, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığıteşkilat Yapısı Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.703-722, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Okullarda Kurumsal İtibar Algısı: Okul Paydaşlarıüzerinde Bir Araştırma Ve Model Önerisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.259-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Çerçevesinde Kütahya İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetleri’nin İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.85-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION OF KUTAHYA ISKUR'S VOCATIONAL TRAINING ACTIVITIES WITHIN THE FRAME OF ACTIVE LABOUR MARKET POLITICS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.4, ss.85-111, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

KOBİ Çalışanlarının Mobbinge Maruz Kalma Düzeyinin Araştırılması (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Örneği)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi (JSHSR), cilt.4, ss.441-451, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetimi Ve İşgücü Devir Hızıİlişkisi: Isparta Örneği of Isparta

Yeni Fikir, international journal of academic research and studies, cilt.8, ss.20-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gov tr den Com tr ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve Ptt AŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.25-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

gov tr den com tr ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve PTT AŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.25-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayış ile Değişen Kamu Hizmeti ve Türkiye İş Kurumu

İş ve Hayat, Ekonomi Hukuk ve Politika Dergisi, ss.107-137, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Privatization of Turkey’s Sugar Mill’s and Its Reflections on Employee Sector

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018), Ankara, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2018, ss.110-120

Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakâtın Yeri: Kamudaki Seçkin Meslekler Üzerinden Bir Analiz

VI. İnternationaly Multidisciplanry Congress of Eurissia, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2018, ss.663-665

The Analysıs Of Unıversal Servıce Polıcıes In Turkey Vıa 2005-2015 Applıcatıons

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, 11 - 13 Mayıs 2018

Kamuda Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Tartışmalarına Bir Katkı Devlet Personel Başkanlığı Yerine Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Müsteşarlığı Önerisi

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, Avusturya, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.14-16

Kamuda Eşit İşe Eşit Ücret ve Performansa Dayalı Ücret Uygulamaları: Kurumlar Üzerinden Bir Analiz

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VEİNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Antalya Özel Envar Okulları Örneği

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.9

Merit in the Doctirine of Turkish - Islamic Administration History:An Analysis Through Political Treatise Works

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, cilt.13, ss.195-215

Education in the Turkish Public Bureaucracy: An Assessment on the Education ofthe Bureaucrats of the Ministry of Foreign Affairs

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

Public Personnel Policies Human Resource Planning (Loss):Analysis from Ministry of Health Personnel Policies

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

Banka Çalışanlarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi Isparta İli Örneğinde Nitel Bir Analiz

International Congress of Management Economy amd Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017

Isparta Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17)International Social Research Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

Mobbing In SMEs: İstanbul İkitelli OIZ Example

9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Berlin, Almanya, 8 - 10 Eylül 2017, ss.112-120

Yetenek Yönetiminin İşgücü Devir Hızı Oranına Etkisi: Isparta Örneği

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Mesleki Yeterlilik Kurumunun Çalışmahayatında İş Tanımlama Açısından Önemi Örnek Olarak İnsan Kaynakları Yönetimialanında Ulusal Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

ADALET HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DAHA YETKİN BİR ARA ELEMAN İSTİHDAMI ÖNERİSİ: ADALET MESLEK UZMANLIK SINAVI (AHMUS))

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.1, no.1, ss.33-65

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk İslam Yönetim Tarihi Öğretisinde Liyakat: Siyasetname İncelemeleri Üzerinrinden Bir Analiz

Current Debates Inpublıc Fınancepublıc Admınıstratıon Envıronmental Studıes, Aytül Güneşer Demirci, İpek Özkal Sayan, Editör, IJOPECLondon ijopec.co.uk Istanbul, London, ss.195-215, 2017

Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Sanal Mı Gerçek Mi Tartışmasına Bir Katkı: Posta Hizmet Politikalarında Yaşanan Değişimin (PTT A.Ş.) Değerlendirmesi

kamu Yönetiminde Değişim Kayfor Bildiriler Kitabı, Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ, Editör, Elektronik Kitap, Aydın, ss.217-234, 2013

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editör, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, ss.845-862, 2013