Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Balkanlarda Ahilik ve Bektaşilik

Alevilik Araştırmaları Dergisi, ss.13-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Çakır Ocağı Mensuplarının İnanç Esasları ve İbadetler Hakkındaki Kabulleri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ss.173-202, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarında Mezhebi tutum ve Eğilimler

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.29, ss.268-287, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Different View of Bektashi and Alewite Cultures in Turkey: Evaluationsof a Risala of Rifai

The Islamic Quarterly, cilt.61, ss.237-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİĞİN TASAVVUFİ BOYUTU ÜZERİNE

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.15-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Different View of Bektashī and Alewīte Cultures in Turkey: Evaluations of a Risāla of Rifā 1̄

Islamic Quarterly, cilt.61, ss.237-257, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Velâyet ve Kerâmet Anlayışı

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.89-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIV YÜZYIL RİFÂÎ ŞEYHİ İBNÜ S SERRÂC IN VELÂYET VEKERÂMET ANLAYIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.89-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Tasavvufî Düşünceleri

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.31, ss.75-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Rifâî Fütüvvetnâmesi Üzerine İnceleme

Tasavvuf İlmi Akademiik Araştırma Dergisi, cilt.13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Rifai Fütüvvetnamesi Üzerine İnceleme

TASAVVUF, ss.169-183, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maturidi nin Din Anlayışında Hoşgörü

e-makâlât Mezhep Araştırmaları, cilt.3, ss.145-164, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneydoğu Anadolu da Görülen Gali Fırkaların Bektaşilikle İlişkisi

Dini Araştırmalar, cilt.12, ss.235-252, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler

e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.27-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şerhu Hutbeti l Beyân da Ehl i Beyt İle İlgili İnanç Motifleri

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, cilt.5, ss.1-11, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevilik Bektaşilik ve Ahilik İlişkisi Fütüvvetnamelere Göre

İslamiyat, cilt.6, ss.93-110, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Zihniyetimizin Oluşumunda Dini Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri

Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.45-60, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklerin İslamlaşma Süreçlerinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri Yeni Türkiye Dergisi

Yeni Türkiye, Türkler, cilt.5, ss.498-508, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Toplumnun Dini yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik -Bektşilik İlişkisi II”

Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, cilt.2, ss.101-115, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.73-82, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahîliğin Dünya Görüşünü Oluşturan Dinî-Ahlâkî Değerler

Arayışlar İnsanlık Bilimleri Araştırmaları, cilt.9, ss.1-13, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Osmanlı Toplumunun Dini Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik Bektaşilik İlişkisi I”

Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, cilt.1, ss.17-34, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Osmanlı Devletinin İlk Asırlarında Toplumun Dini Yapısına Ahilik Açesından Bir Bakış Denemesi”

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.49-69, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Osmanlı Türkiyesinde İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış”

Arayışlar İnsanlık Bilimleri Araştırmaları, cilt.1, ss.97-112, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ehl i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele İdarî Sistem Devlet Reisine İtaat

SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, ss.11-35, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Toplumunun İlk Asırlarında Toplumun Dini Yapısına Ahilik Açısından Bir Bakış Denemesi

Yeni Türkiye Osmanlı, cilt.4, ss.393-402, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri

SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, ss.93-102, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bektaşi Alevilerde Bir Dua Nadı Ali

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.17-32, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Aleviliğinin Oluşumu

EKEV Akademi Dergisi, cilt.1, ss.81-96, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebu İshak Zahid el-Buharinin Şahsında Hanefi/Maturidi Gelenekte Siyasi Anlayış

Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür Medeniyet Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 15 - 16 Nisan 2019, ss.501-511

Hanefi Zühd Geleneğinin Oluşumuna Nesefli Ebu Muti el-Mekhul ve Kerramilerin Katkısı

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 Ekim 2018, ss.283-295

Türk Dini Tarihinde Fütüvvetnamelerin yeri ve Önemi

V. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.403-421

Ebu Hanife den Ahmed Yesevi ye Hanefi Maturidi Gelenekte Sufi Tezahürler

UluslararasMaturidilikSempozyumu, Dünü-Bugünü-Geleceği, Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKİSTAN, Kazakistan, 3 - 05 Mayıs 2015, cilt.1, ss.164-176

Eş’arilğin Siyasi Doktrininin Günümüze Yansımaları

V.Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Velî Sempozyumu -Eş’xxarilik, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.105-115

Toplumsal Bütünleşme Örneği Kadim Bir Teşkilat: Ahilik ve Eğitim Metodu

Toplumsal Bütünleşmede Değerler Eğitimi III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.113-146

Ahiliğin Kaynaklarından Erken Dönem Kesb/Kazanç Edebiyatı

III. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU(XIII. Yüzyıla Kadar Türk-İslâm Dünyasında Ahiliğin Temelleri), Kırşehir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Erken Dönem Hanefi Geleneğinde Bir Zahid: Ebu Muti Mekhul en-Nesefi ve Kitabu’xxl-Lü’xxlü’xxiyyat’xxı

IV. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu -Hanefilik-Maturidilik-, Kastamonu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2017, cilt.3, ss.469-484

Alevilerin Din Eğitimi Sorunları Bağlamında Yüksek Din Eğitiminde Alevi Eğitiminin İmkanı

Uluslararası Yüksek Din Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Hoca Ahmed Yesevi’den Hacı Bektaş Veliye Yesevi Gelenekte Mezhebi Unsurlar

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.693-712

Anadolu nun Dini Tarihiyle İlgili Mühim Bir Eser Tuffâhu l Ervâh

Uluslararası Alevi-Bektaşi Klasikleri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2014, ss.33-61

Ebû Hanife nin İtikâdî Görüşlerinin Siyasî Arkaplanı ve Onun Siyasi Tavrına Yansımaları

Bütün Yönleriyle İmam-ı Azam Ebu Hanife Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2015

715 1315 de yazılan Tuffahu l Ervah a Göre Sarı Saltuk 6 10 Kasım 2013

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, KÖSTENCE, Romanya, 6 - 10 Kasım 2013, ss.293-312

Alevilik Bektaşiliğin Tasavvufi Boyutu

Din-Kimlik Ekseninde Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2013

Şah Hatayi’nin Şiirlerinde Bazı Dini-Tasavvufi İnanç Motifleri ve Anadolu Alevi Kültüründe Şah Hatayi İzleri

Uluslararası Şah Hatayi-Sultan Selim Sempzoyumu,ATEV Azerbeycan-Türk Evi, Baku, Azerbaycan, 5 - 06 Nisan 2013

Maturidinin Din Anlayışında Hoşgörü

Büyük Türk Bilgini İmam Maturidi ve maturidilik, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.108-122

Bazı Rifâî Fütüvvetnâmeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ahîlik Uluslar arası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2011, ss.92-116

Hacı Bektaş ı Veli nin İnanç Dünyasında Hz Ali ve Ehl i Beyt

Doğumunun 800.Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 17 - 18 Ağustos 2009, ss.305-318

Bektaşi ve Alevi Kültürünün Yazılı Kaynağı Olarak Fütüvvetnameler

Doğumunun 800. yılında Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2009

Hızırnamenin Bektaşiliğe Dair Malumatı ve Hızırname Çerçevesinde Bektaşi Kültüründe Hızır İnancı

2.Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.1463-1480

Şah İsmail in Şiirlerinde Hz Ali

Uluslararası Şah İsmail Hatayi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2003, ss.264-276

Ahilik Kültürünün Aleviliğe Yansıyan Boyutları

II.Ahilik ve El Sanatları Sempzoyumu, Antalya, Türkiye, 10 Ekim 2000, ss.98-112

Kitap & Kitap Bölümleri

Hanefi Zühd Gelenğinin Temsilcisi Olaarak İmam Birgivi

Balıkesirli Bir İslim Alimi İmaam Birgivi, M.Bayyiğit vd., Editör, Blıkesir Belediyesi yayınlaarı, Balıkesir, ss.332-360, 2019

Alevilerin Din Eğitimi Sorunları Bağlamında Yüksek Din Eğitiminde Alevi Din Eğitiminin İmkanı

Yüksek Din Öğretimi, Z.Şeyma Altın, Editör, Ensar vakfı Değerler Eğitim Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.133-146, 2018

İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2017

XIX ve XX. Yüzyılda İslam Dünyası

XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Kemal Sözen,Ali Küşat Turgut, Sabri Yavuz, Editör, Divan Yayınları, İstanbul, ss.13-36, 2017

Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Zühd-Kesb İlişkisine Dair Bazı Değerlendirmeler

İslam Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, M.Necmettin Bardakçı, M.Saffet Sarıkaya, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.83-98, 2017

İslam Düşünce Tariihinde Mezhepler

Rağbet yayınları, İstanbul, 2016

İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2015

Hz.Peygamber'in (sas)Devlet Reisliği ve Bunun Sonraki Nesillere Yansıması

Önder peygamber ve Yeni Bir Devletin Kuruluşu, Adnan Demirci, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.39-49, 2015

Bektaşi ve Alevi Kültürün Yazılı Kaynaklarından Fütüvvtnameler

Anadolu da Aleviliğin Dünü Bugünü, Halil İbrahim Bulut, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.367-377, 2010

Türkiye’xxde Alevilik ve bektaşiliğin Oluşumu

Anadolu’xxda Alweviliğin Dünü Bugünü, Hali İbrahim Bulut, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.103-126, 2010

İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler

Rağbet yayınları Istanbul, İstanbul, 2009

Fütüvvetname i Cafer Sadık İnceleme Metin

Horasan Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2008

Şerhu Hutbeti'l-Beyan'a Göre Hz. Ali ve Günümüz Alevi Kültürüne Yansımaları

Alevilik, İsmail Engin-Havva Engin, Editör, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.467-488, 2004

Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı XI XIII asır

Ötüken Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2003

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Akhilik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ss.61-62, 2017

Encyclopedia of Akhilik, I-II Volume

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ss.457-458, 2017