Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A comparative analysis of FDI in Turkey and the CEECs: Is there any link between FDI and trade?

Journal of Business Economics and Management, vol.7, no.4, pp.183-200, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAN ENFLASYONA GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: 2005-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, vol.1, no.2, pp.117-133, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1985-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.11, no.21, pp.411-427, 2019 (Other Refereed National Journals)

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI: FİLİPİNLER VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.2, no.2, pp.190-207, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’NİN İHRACATÇI SEKTÖRLERİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN PAYI: 1990-2017 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (, vol.1, no.1, pp.40-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Halkın Beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi Örneği

Turizm Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.43-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perspective of Local People on Rural Tourism: The Case of Lavender Stream in Burdur / Akçaköy

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.50-62, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TWO CASE STUDIES IN THE ILLICIT TRADE IN ANTIQUITIES.

The Journal of MCRI, vol.6, pp.737-754, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE – AB DIŞ TİCARETİNDE J EĞRİSİ ETKİSİ: 1994-2016 DÖNEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., vol.23, pp.831-844, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

G20 Ülkelerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre İhracat Rekabet Güçlerinin Belirlenmesi

The Journal of Social Sciences, vol.4, no.11, pp.594-609, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’NİN TARIMSAL ÜRÜNLERDEKİ İHRACAT REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, vol.4, no.7, pp.78-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TİCARET SONRASI VERİLERLE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN İNDEKSLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

The Journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.47, pp.424-444, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980 -2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.273-300, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Test Of ‘Twin Deficit Hypothesis’ For Turkey: An Analysis For 2001-2014 Period

Ömer Halis Demir Üniversitesi İİBF Dergisi, no.9, pp.211-228, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-29, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ÜLKE VE POLİTİKA TEMELLİ BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA.

Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.36, no.2, pp.299-325, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.180-205, 2012 (Other Refereed National Journals)

AB Mali Yardımları Ve Büyüme İlişkisi Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.27-42, 2010 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.17-30, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma 1980 2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.15-34, 2007 (Other Refereed National Journals)

Test of export-led growth hypothesis: A comparative analysis on Turkey and newly developing countries

Business: Theory and Practice, vol.7, no.4, pp.243-253, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karsılaştırmalı Bir İnceleme

Süleyman Demirel ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.423-445, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparative advantage of Turkey with regard to the EU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.8, no.2, pp.147-156, 2003 (Other Refereed National Journals)

Does trade liberalisation matter An Analysis of Intra Industry Trade for Turkey and EU

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.113-135, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Will Destructive Destruction Beat Creative Destruction? Should We Fear The Rise of Technology for the Future of Humanity?

Econder 2020 2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 July 2020

Expectations of Local Populations in Rural Tourism: Example of Isparta-Kuyucak Lavender Valley

Congres on International Economic and Administration Perspectives, Isparta, Turkey, 5 - 10 October 2017, pp.303-305

Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Turizm: Burdur/Akçaköy Lavanta Deresi Projesi

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.861-869

Analysis of Turkey’s Foreign Trade: A Gravity Model Approach

2nd Congress International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.136-138

An Empirical Analysis of Green Energy in Turkey’s Sustainable Economic Growth

2nd Congress International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.15-18 Sustainable Development

Books & Book Chapters