Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Factors Affecting the Development of Capital Markets in the Countries of the Organization of Islamic Cooperation

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.3, ss.1135-1158, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yapısal Kırılmalar Eşliğinde Döviz Kuru Oynaklığı İle Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Arasındaki Etkileşim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.1069-1095, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kalkınmada TKDK’nın Rolü: IPARD I Programına İlişkin Isparta İlinde Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.25, ss.536-554, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göçmen Girişimcilik Bağlamında Suriyeli Göçmenlerin Hatay İline Olan Ekonomik Katkıları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.26, ss.897-919, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriyeli Göçmenlerin Girişimci Olmalarını Etkileyen Faktörler: Hatay İli Örneği

Üçüncü Sektör Sosya Ekonomi, cilt.53, sa.3, ss.1044-1065, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ampirik Bir Araştırma

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.17-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.359-384, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi Borsa İstanbul Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.272-298, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.20, ss.27-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları Kirzneryen Fırsatlara Karşı Schumpeteryen Fırsatlar

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.131-151, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.167-189, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.20, ss.27-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.38-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi Antalya Isparta İllerinde Bir İnceleme

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.67-92, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri Ekonomik Teoride Girişimciler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.343-366, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mobil Bankacılık Kullanımını Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 5 - 06 Aralık 2019, ss.294-303

Bankacılık İşlemlerinde Katılım Bankaları Tercihini Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği

1. Uluslararası Sigortacılık,Bankacılık ve Finans(IIBF) Katılım Finansının Ekonomi Politiği, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2018, ss.113-117

KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme

4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

The Plastic the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector The Evolution of Football Tourism in Antalya

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25 - 27 Ocak 2012

Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi

Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010

Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.1093-1103

MÜZELERİN ÖNEMİ ve BİR DEĞER OLARAK YALVAÇ MÜZESİ

IDPS-2010, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.1093-1103

Kitap & Kitap Bölümleri

Bankacılık İşlemlerinde katılım Bankaları Tercihini Etkileyen Faktörler: Isparta Örneği

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Bozkuş Kahyaoğlu Sezer, Özkara Zülfi Umut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.339-364, 2018

Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 29797 Sayılı Yönetmeliğin Getirdiği Düzenlemelere İlişkin Bir İnceleme

Türkiye de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, TEMURÇİN, Kadir, DULUPÇU, Murat Ali, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 2017