Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretiminde Türkiye Türkçesi Ağızları ile Buna Yönelik Öğretmen Tutum ve Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.260-278, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Aşkın Bir Millî Kimlik Alanı:Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destan

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.21, ss.175-199, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yazılı Dil Kullanımına Yönelik Hataların Tespit Edilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.1, ss.85-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersinde Değer Eğitimi Bağlamında KullanılanMevlana’nın Sözlerini İlkokul Öğrencilerinin Anlama Düzeyi

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.1, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Approach in Constructivist Mentoring for Textual Analysis in Turkish Courses

International Education Studies, cilt.13, sa.2, ss.71-79, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Hayal Gücü ve Yaratıcılık Eğitimi

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.21, ss.378-404, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Mizah: Ders Kitapları Örneği

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sa.67, ss.715-735, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Kültürel Örüntüsü

Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.4, ss.1791-1803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YANLIŞ ÖRNEKSEMELERİ KULLANMA DURUMLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.2178-2197, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hikâye Edici Metinlerin Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri, Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Önerisi: Roman Örneği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.343-369, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Effective Method to Develop Watching/Listening Comprehension Skills In Turkish Teaching

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.6, ss.66-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE (1960-1980) YAYIMLANMIŞ DOĞAN KARDEŞ DERGİSİNDE ÇOCUK İMAJI

Turkish Studies, cilt.14, sa.7, ss.4003-4030, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing the scale of writing, speaking, listening, reading self-efficacy for learners of Turkish as a foreign language

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.14, sa.4, ss.676-693, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylem Çözümlemesi Odaklı Metin İşleme Uygulamalarının Öğrencilerin Konuşma Becerilerine Etkisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.51-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE ONOMATOPİLER (YANSIMALAR)

EKEV Akademi Dergisi, cilt.23, sa.79, ss.83-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, cilt.48, sa.223, ss.83-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vygostky’nin Sosyo- Kültürel ve Bilişsel Gelişim Teorisi BağlamındaTürkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.47, ss.181-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Discourses of Gifted Students in Terms of Their Perspectives on Social Gender

International Journal of Instruction, cilt.12, sa.2, ss.539-558, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proposal of a method for listening skills to improve perceptual and comprehensive processing

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.4, ss.1014-1026, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Deep Level Reading: An Exemplary Application of Discourse Analysis to‘Dirse Han Oğlu Boğaç Han

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, sa.2, ss.131-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağlam ve Süreç Temelli Yazma Becerisinin Gelişiminde Söylem Çözümleme Yönteminin Etkisi: Örnek Uygulama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.202-242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Anlama Becerisinin Gelişiminde Kültürel Bağlamda Bir Yöntem Önerisi: Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.289-310, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11.Sınıf Öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Uygulanan Söylem Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.347-364, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDA İŞLEVSEL BİR ARAÇ OLARAK DERS KİTAPLARI: TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ

Turkish Studies, cilt.13, sa.27, ss.1575-1592, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF USING DISCOURSE ANALYSIS METHOD ON IMPROVING COGNITIVE AND AFFECTIVE SKILLS IN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING

European Journal of Education Studies, cilt.4, sa.5, ss.92-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sabahattin Ali nin Kağnı ve Apartman Öykülerinin Eleştirel Söylem Çözümleme Bağlamında İncelenmesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.85-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kadın, Bir Rol, Bir Reddediş: Eleştirel Söylem Çözümleme Bağlamında Erendiz Atasü’nün ‘Madam Butterfly Ölmeyi Redderse’ Adlı Öyküsünün Tahlili

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.102-116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FOLKLORİK VE ETNOGRAFİK BİRMALZEME: ANTROPONİM(LER)

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.540-568

Türkçe Öğretiminde Geleneksel Türler Bağlamında Stratejik ve İşlevsel Bir Araç: Mizah

12. ULUSLARARASITÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, ss.24-25

ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF GIFTED STUDENTS AND OTHER 7TH GRADERS ON FAIRY TALE HEROES/CHARACTERS

11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, mallorca, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2019, ss.9467-9471

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE DİYALEKT

2. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, 21 - 23 Haziran 2019

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SOSYAL STİLİSTİK VARYASYON

2. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, 21 - 23 Haziran 2019

Dilin Göreli Tanımlarından Zihnin Özgür Alanına: Türkçe Öğretiminde Hayal Gücü Eğitimi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

VYGOSTKY’NİN YAKINSAL GELİŞİM ALANI TEORİSİ BAĞLAMINDATÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.101-102

Yeni Türkçe Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Bağlamında İncelenmesi

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.146-147

A VISUAL AND INTERACTIVE LEARNING TOOL: FREQUENCY CONTENT OF SOUNDWAVES

EDULEARN 2018, MALLORCA, İspanya, 2 Temmuz - 04 Nisan 2018, ss.10719-10724

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SÖYLEMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.450-451

EDUCATION IN PRACTICE: EFFECTS OF VOCATIONAL PROGRAMS/CURRICULUM ON PROFESSIONAL SUCCESS AND FINDING EMPLOYMENT

INTED 2018-12th annual International Technology, Education and Development Conference, VALENSİYA, İspanya, 5 - 07 Mart 2018, ss.953-960

AN INNOVATIVE APPROACH IN LANGUAGE TEACHING: USING DISCOURSE ANALYSIS METHOD IN LANGUAGE AND LITERATURE COURSES TO IMPROVE COMPREHENSION SKILLS

INTED 2018-12th annual International Technology, Education and Development Conference, VALENSİYA, İspanya, 5 - 07 Mart 2018, ss.5680-5691

Çevrimiçi Ortamlarda Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Uluslararası Türkçenin Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.1, ss.127-141

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Tam Öğrenmeye Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kırcaali, Bulgaristan, 25 - 28 Eylül 2010, ss.135-142

Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatım Özelliklerinin İncelenmesi

III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 25 - 28 Eylül 2008, ss.199-202

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçe-Dil Eğitimi Alanında Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK, Rıdvan Karabulut - Hüseyin Mertol, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.79-97, 2020

İspanyol Edebiyatı

Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.205-235, 2019

Toplumsal Bellek Bağlamında Kültür, Dil ve Öğretimi

Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Eğitim Bilimleri, KUTLU Oğuz, Editör, Akademisyen Yayınevi, ss.299-323, 2018

Kimlik İnşasında Söylem Aracı Olarak Eğitim ve Çocuk Edebiyatı

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Doç. Dr. Atilla Atik Doç. Dr. Tarkan Yazıcı Dr. Onur Hayırlı, Editör, Gece Akademi, ss.275-304, 2018