Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Demographic Change on Inflation

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, cilt.30, sa.1, ss.45-64, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EKONOMİK BÜYÜMEDE AR-GE VE YENİLİĞİN PAYI: GÜNEY KORE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, cilt.2, ss.30-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜZERİNEETKİLERİ: BRIC ÜLKELERİ ve TÜRKİYE ÜZERİNE PANEL VERİANALİZİ

ASSAM uluslararası hakemli dergi, cilt.6, sa.14, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksi İle Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: 2010-2018

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.314-332, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.17, ss.581-604, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Kuznets Hipotezi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, cilt.1, sa.32, ss.186-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARGE Harcamaları ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.301-314, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Döviz Kuru Dalgalanmalarının Enflasyon Üzerindeki Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği

International Review of Economics and Management, cilt.6, sa.2, ss.117-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yurt İçi Üretici ve Tüketici Fiyatları Arasındaki İlişki: 2006-2018

Journal of Social and Humaties Sciences Research, cilt.5, sa.30, ss.4452-4460, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliğinin Dinamikleri: Seçilmiş Avrupa ve Merkez Asya Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.161-174, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination Of Tourism Strategy For Burdur Province: An Application Of Swot-Ahp

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.11, sa.1, ss.157-185, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Test Of ‘Twin Deficit Hypothesis’ For Turkey: An Analysis For 2001-2014 Period

Ömer Halis Demir Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.9, ss.211-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi: SWOT-AHP Uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.157-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980 -2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.273-300, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Küresel Krizi ve Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarına Genel Bir Bakış

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, sa.26, ss.171-194, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Net Turizm Gelirleri ve Büyüme İlişkisi: Var Model Granger Nedensellik Analizi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.155-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.99-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.83-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.122-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kosova Prizren Bölgesi Turizminin SWOT Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.122-130, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Share Of Foreign Investment in The Insurance Sector and Reasons For The Increase

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.3, sa.2, ss.365-372, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, sa.1, ss.499-507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role Of The Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, sa.1, ss.499-507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Ekonomik Krizi ve Türkiye’de Sağlık Sektörü Üzerine Etkileri

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.81-100, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.139-159, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri

Vizyoner e-Dergi, cilt.2, sa.1, ss.1-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1924-1938 Dönemi Atatürk’ün Maliye Politikaları: Bütçe ve Vergi Uygulamaları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.1, sa.19, ss.233-249, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Turizminin Swot Analizi

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.93-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Kalkınmada Turizm

Yerel Siyaset, cilt.1, sa.16, ss.58-61, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, cilt.1, ss.84-89

Enflasyonun Beklenen ve Beklenmeyen Maliyetleri

International Conferences on Social Science Research (ICONSR 2019), Prizren, Sırbistan, 26 - 30 Ağustos 2019, cilt.1, ss.105-109

DEMOGRAFİK DEĞİŞİMİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ YANSIMASI

20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019

Demografik Dönüşümün Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

International Conference on Applied Economics and Finance, Kyrenia, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2019, cilt.1, ss.149-159

TÜFE İle Yİ-ÜFE ve Alt Sektörleri Bazında Fiyat Geçişkenliği

9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2019, cilt.1, ss.131-139

Environmental The Kuznets Hypothesis: An Empirical Application On Turkey

International Conference on Social Science Research, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, cilt.1, ss.73

Dynamics Of Poverty And Income Inequality: Dynamic Panel Data Analysis On Selected Europe And Central Asian Countries

International Conference on Social Science Research, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, cilt.1, ss.8

Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Panel Veri Yöntemine Göre Geçerlilik Analizi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, cilt.1, ss.523

Ar-Ge Harcamaları ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Büyümeye Etkisi:Türkiye Örneği

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, cilt.1, ss.249

Burdur İli Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi

I.Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.353-366

Film ve TV Dizilerinin Bölgesel Kalkınma İlişkisi

3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, cilt.1, ss.587-596

The IPARD Programme In The Context Of European Union Rural Development Funds

3rd International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.2, ss.275-289

TV Dizilerinin Bölge Pazarlaması Açısından Önemi Sakarya Fırat Örneği

I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, cilt.1, ss.765-772

Küresel Isınma ve Turizm Üzerine Olası Etkileri

38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.1, ss.309-322

Davraz Kayak Merkezi Arz Potansiyeli

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, cilt.1, ss.9-10

Kyoto Protokolü ve Bu Süreçte Ortaya Çıkan Paradokslar

I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, cilt.1, ss.1591-1606

Alternatif Turizm Türü Olarak Spor Turizmi Futbol Turizmi

Uluslararası Fenerbahçe 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2007, cilt.1, ss.214-216

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yansıması

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2008, cilt.1, ss.829-833

Isparta İli Turizm Sektörüne Yönelik Stratejik Planlama Süreci

Eğirdir Meslek Yüksek Okulu III. Ulusal Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2008, cilt.1, ss.91-103

Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü

4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.977-980

Public Administration Reforms And Corruptıon In Turkey

First International Conference On Management And Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.423-436

Effects Of Tourism Sector On The Employment In Turkey An Econometric Application

First International Conference On Management And Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.365-373

Yoksulluğun Azaltılmasında Sürdürülebilir Turizm Kalkınma Faaliyetleri

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2007, cilt.1, ss.137-145

Isparta da Halkın Turizme Bakış Açısı

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2006, cilt.1, ss.311-322

Türkiye de Turizmin Sosyoekonomik Etkileri

Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2006, cilt.1, ss.165-182

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda ve Hizmet Enflasyonunda Turizmin Payı: 2003-2018 Türkiye İçin Ampirik Analiz

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Öğr. Gör. Ayşe ÇOBAN, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.422-440, 2019