Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KUR’ÂN’DA “ÂMENE” FİİLİ VE MÜŞTAKLARINA DAİR DİLBİLİMSEL TEFSÎR YÖNÜNDEN BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.35-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Tefsîr Kaynaklarında Âyetlerin İsm-i Tafdîl İfadeleriyle Tavsîfi Hakkında Bir İnceleme"

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.89-113, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’ân’da “Âmene” Fiili ve Müştaklarına Dair Dilbilimsel Tefsîr Yönünden Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sa.41, ss.35-61, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TEFSÎR KAYNAKLARINDA ÂYETLERİN İSM-İ TAFDÎL İFADELERİYLE TAVSÎFİ HAKKINDA BİR İNCELEME

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.89-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yûnus Sûresi Bağlamında Kur ân-ı Kerîm ve Hazreti Peygamber

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, sa.20, ss.7-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân’ın İ’câzı ve Dilbilimsel Tefsiri Bağlamında Endülüs Geleneğine Mensup Bazı Tefsir Mukaddimelerinin Mukayeseli Bir Tahlili

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, sa.19, ss.7-23, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yasin ve Mülk Surelerinin Mukayeseli Bir İncelemesi

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, sa.17, ss.5-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Câsiye Sûresinde Âyâtullâh: Tevhide Çağrı ve Deliller

BAKü DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, sa.16, ss.11-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Delâilü’l-İ’câz Sözdizimi ve Anlambilim” Adlı Eser Üzerine

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.22, ss.177-181, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’ın Metniyle İlgili İddialara Reddiye: Mukaddimetü Kitâbi’l-Mebânî Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.89-117, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN DÖNEM KAYNAKLARININ TETKİKİ

SOBE SOSYALBİLİMLER EVİ, sa.2, ss.113-117, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Arthur Jeffery’nin Yayınladığı ”Kitâbu’l Mebâni”nin Müellifi Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sa.15, ss.181-198, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebu Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın Dilbilimsel Tefsir Alanındaki Yeri ve Kaynaklık Değeri Üzerine bir Değerlendirme

4. Uluslararası Kur’xxân-ı Kerim’xxi Yeniden Düşünme -Kur’xxân Çalışmalarının ilk Üç Yüzyılı- İlmî Toplantısı, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, cilt.1, ss.409-433

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamberin İsim ve Sıfatları

Azerbaycan Şerqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları, Baku, Azerbaycan, 27 - 28 Haziran 2013, ss.789-790

Türkiye’de Tefsir Usûlü/Ulûmu’l-Kur’ân Tartışmaları -Bir Literatür İncelemesi-

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ağustos 2008, ss.381-400

Kitap & Kitap Bölümleri