Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.13, sa.3, ss.519-542, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebede İhtiyatlılık Düzeyinin Bankalar Üzerindeki Etkisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.185-196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsız Denetim Kapsamında İşletme Süreklliği:Borsa İstanbul’xxda İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.105-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL YATIRIMLARIN TFRS 9 VE BOBİ FRS KAPSAMINDA SINIFLANDIRILMASI VE GELİR VERGİSİ STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.563-580, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.316-328, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, sa.31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri : Bir Üretim İşletmesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.79-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Level of Alienation in Accountants and the Effect on Habit Development of Smoking and Alcohol Consumption

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.1-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDANKAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.55-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Basına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, cilt.27, sa.3, ss.55-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role of Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, sa.1, ss.499-507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Başına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi 2009 2011

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.55-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role Of The Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, sa.1, ss.499-507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.71-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.12, sa.36, ss.83-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ: DENETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.22, ss.273-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsız Denetim Kalitesi Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.16, sa.22, ss.273-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Analizi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.93-110, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Analizi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.93-110, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı’xxnın Sigorta İşletmelerinin Muhasebe Sürecine Getirdiği Yenilikler

Uluslararası Sosyal ve Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler

XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlarından Kaynak Tüketim Muhasebesi

2. International Davraz Congress: Building New Approaches to The Global Issues, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.390-400

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlardan Kaynak Tüketim Muhasebesi

2. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.3831-3852

Yönetim Karar Verme Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları

International Davraz Congress: Social and Economic Issues, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1527-1539

Kitap & Kitap Bölümleri