Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Thermal effect on the physical properties of carbonate rocks

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, vol.47, no.1, pp.94-103, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sagalassos Antik Kenti (Pisidia) Yapı ve Dekor Taşlarının Mineralojisi, Petrografisi ve Kaynak Alanları

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-20, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yarışlı Gölü (Burdur) Yakın Çevresindeki Mermer SahalarınınJeolojik Özelliklerinin ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Tektonik Gelişmeler Dergisi, vol.2, no.1, pp.57-67, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigation of geological features and economical potential ofcommercial marble around Yarışlı lake, Burdur (SWTurkey)

BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.9, no.1, pp.46-49, 2019 (Other Refereed National Journals)

GELENDOST (ISPARTA) İLÇESI GÜNEYINDEKI KIREÇTAŞLARININ TICARI MERMERPOTANSIYELI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI

Aurum Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi, vol.2, no.2, pp.109-119, 2019 (Other Refereed National Journals)

Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat-7 ETM+ görüntülerinde yorumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.57-73, 2003 (International Refereed University Journal)

Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları

SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.57-72, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Burdur Gölü ve Çevresindeki Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler

International Burdur Earthquake and Environment Symposium, Burdur, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.383-397

Plaster Stemming Application at a Basalt Quarry a Case StudyBir Bazalt Ocağında Alçı Sıkılama Uygulaması

PROCEEDINGS OF THE 24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.901-906

Burdur İlindeki Mermmer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.624-625

Mermer ocaklarının gelişiminin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Eğirdir Örneği

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 2014

Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.83-103

Rekültivasyon için tesviye aşamasında patlatmanın önemi

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Mermer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi Eğirdir Örneği

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU., Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.161-170

Rekültivasyon İçin Tesviye Aşamasında Patlatmanın Önemi

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Isparta İli Mermer Potansiyeline Bir Bakış

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.242-254

Effect of heat on some material properties of rocks

Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010), KLADOVO, Serbia And Montenegro, 10 - 13 October 2010, pp.194-197

Quartz Bearing Basalts From Karadağ Strato Volcano Central Anatolia Extensional Setting Oxygen Isotopic Evidence For Crustal Contamination

MinPet 2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conferencethe, Budapest, Hungary, 7 - 11 September 2009, pp.43

Isparta Açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.60-62

Isparta Gölcük Volkanizmasının Çevresel Ve Ekonomik Değerlendirmesi

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, Turkey, 15 - 17 September 2005, pp.33-39

Isparta Gölcük Volkanitlerinin Jeokimyasal Özellikleri

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, Turkey, 15 - 17 September 2005, pp.41-44

Geochronological and Mineralogical Implications on Leocitophyres and High K Trachytes Around Haydarlı Graben S of Sandıklı Şuhut Volcanic Suite Afyon SW Turkey

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.257

Eğirdir Gölü Batısı Pliyo Kuvaterner Sedimanları

5.Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA 5), İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.205-218

Metamorphic conditions of northeastern Menderes Masif

The 3rd İnternational Conference On Earth Sciences And Electronics, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2003, pp.317-324

Gölcük Isparta volkanizması ile ilişkili zeolit içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi

SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.132

Derik Mardin Gaziantep ve Kızılağaç Muş bölgelerinde yüzeylenen Pliyo Kuvaterner yaşlı alkalin bazaltların petrografisi ve petrokimyası

SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.113-114

Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları

SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.100-101

Bedre Barla Eğirdir Gölü Batısı Arasında Kıyı Kenar Çizgisi

1. Eğirdir Sempozyumu, Eğirdir-Isparta, Turkey, 31 August - 01 September 2001, pp.387-401

Origin of fluorine within the Afyon Isparta volcanic district SW Turkey is fluormica the key

The Tenth Internatıonal Symposıum On Water- Rock Interaction, Lisse, Netherlands, 10 - 15 July 2001, vol.10, pp.477-480

Geothermal resources and mineral water in Isparta and surrounding area

13 th Thermo Conference, Budapest, Hungary, 13 - 15 June 2001, pp.155-164

Origin of Fluorine in Afyon Isparta volcanic province SW TURKEY İs Fluorphologopite the key

International Earth Science Colloquium(IESCA) on the Aegean Region, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2000, pp.220

Bulkazdağı Sivaslı Uşak yöresi metamorfitlerinin metamorfizması ve kökeni

11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 October 0199 - 23 October 1999, vol.1, pp.156-172

Olucak Gümüşhane Torul yöresi Üst Kretase yaşlı volkanik ve subvolkanik kayaçların petrografisi petrokimyası ve Torul granitoyidi ile olan kökensel ilişkisi

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliğ Eğititiminin 20. Yılı sempozyumu, Adana, Turkey, 30 April - 03 May 1997, pp.5-6

Torul granitoyidinin güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası

SDÜ IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 1996, pp.101-110

Yeniyıldız Konya Ereğli ve civarının jeolojisi

SDÜ IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 May 1995 - 31 May 1996, pp.29-31