Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turner syndrome and associated problems in Turkish children: a multicenter study.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.7, pp.27-36, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

AN ANALYSIS ON THE ELEGY OF KERBELA BY SAFI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.64, pp.31-42, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Şerif Ali’nin Mecmua-i Gazeliyatı’nda Yer Alan Nutuklar

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.52-82, 2019 (Other Refereed National Journals)

gerif Ali'nin Mecmua-i Gazeliyatı'nda Yer Alan Nutuklar.

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.35, pp.53-83, 2019 (National Refreed University Journal)

MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA'NIN MİNHÂCÜ'R-RUMÂT ADLI ESERİ

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.59-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

III. Murad’a Sunulan Cihad-Nâme’nin Müellifi Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.-, no.44, pp.139-150, 2018 (National Refreed University Journal)

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BALKAN COĞRAFYASININ İZİNİ SÜRMEK

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.22, pp.412-437, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının İzini Sürmek

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science - sobider, vol.5, no.22, pp.412-437, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hafız, Yazar, Şair Ali Ulvi Kurucu

Nesl-i Fatihan Kültür ve Eğitim DErgisi, vol.1, no.1, pp.12-15, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Bektaşî Şairlerinden Râşid’xxin Şâh-ı Şehîdân Mersiyesi

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.55, pp.341-349, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilâl Efendi nin Kıssa i Yûsuf u Zelîhâ sının Tunus Nüshası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.197-206, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MENSUR FETİHNÂMELERDE ŞİİRİN KULLANIMI: CİHAD-NÂME ÖRNEĞİ

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.277-292

Meşrutiyet Döneminde Selanik’te Yayimlanan Çocuklara Rehber Ve Çocuk Bahçesi İsimli Çocuk Dergilerindeki Edebî Metinler

Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.198-227

ABDÎ İ KARAHİSÂRÎ DİVANI NDAMİTOLOJİK VE EFSÂNEVÎ ŞAHISLAR

I.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.1, pp.268-277

Books & Book Chapters

Türk edebiyatında gazel: başlangıcından on altıncı yüzyıla kadar

in: ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI IX Gazelden Gazele: Dünün şiirine bugünden bakışlar, Hatice Aynur Müjgan Çakır, Editor, Klasik, İstanbul, pp.30-65, 2017

Expert Reports