Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, cilt.Özel Sayı, ss.59-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği

International Journal of social Sciences and Education Research, cilt.4, sa.4, ss.599-616, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niçin ve Nasıl Bir Büyükşehir Belediye Reformu?

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.112-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAK İL GENEL MECLİSLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.760-784, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.760-784, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekânın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, cilt.5, sa.11, ss.15-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa

Yerel Politikalar Dergisi, cilt.2013, sa.3, ss.7-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Haziran 2018, cilt.471 identifier identifier

Türkiye de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri Isparta Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar (CIEP- International Congress of Management Economy and Policy), Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

6360 Sayılı Yasa Merkez Yerel Yerel Yerel İlişkileri Madencilik Sektörü Üzerinden Bir Değerlendirme

10. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) - Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü-, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.456-489

Türkiye de Etkili Kentsel Yönetim Arayışları Çerçevesinde Yerel Yönetim ve Metropoliten Liderlik

1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi-Günümüz Kentinde Sorunlar-, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, cilt.3, ss.960-987

Gül H ve Batman S 2014 Kent Bölgeleşmenin Soyoekonomik Mekansal ve Yönetsel Boyutları ve Dinamikleri Bildiriler Kitabı

KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu: Toplumsal Çeşitlilik Yeni Söylem, Politikalar, Mekansal Planlama ve Uygulama, Mersin, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.333-348

Gül H ve Batman S 2014 6360 Sayılı Yasanın İdari Siyasi Mali ve İktisadi Değerlendirilmesi Editör F Neval GENÇ s 322 335 Adnan Menderes Üniversitesi 12 14 Eylül Aydın

Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında Kamu Yönetiminde Değişim 12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 12) Bildiriler Kitabı, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.322-335

Kent Bölgeleşmenin Sosyoekonomik Mekansal ve Yönetsel Boyutları ve Dinamikleri

5. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, TOPLUMSAL ÇEġĠTLĠLĠKYENĠ SÖYLEM, POLĠTĠKALAR, MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMALAR, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.333-348

Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında 6360 Sayılı Yasanın İdari Siyasi Mali ve İktisadi Değerlendirilmesi

Kamu Yönetiminde Değişim 12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 12), Aydın, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.323-336

Türkiye de Kentsel Dönüşümün KENTGES in Hedefleri Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Ankara, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.301-313

6360 Sayılı Kanunun Kent Bölge Bağlamında Bir Değerlendirmesi

KBAM 4, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.537-551

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentin Tarihsel ve Güncel Durumu ve İşlevleri

TOPLUMSAL YAPI, Prof. Dr. Ali Arslan, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.283-317, 2020

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, Veysel Erat, Cengiz Ekiz, İbrahim Arap, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.489-517, 2018

Büyükşehirler Üzerinden Yürütülen Yeni Mekansal Yönetim Arayışına Kent-Bölgesel Yaklaşım: Adan-Tarsus-Mersin Örneği

KENT, YÖNETİM VE KÜLTÜR: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz, Hüseyin Gül, Ahmet Mutlu, Editör, LAP-LAMBERT Academic Publishing, ss.95-140, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editör, NİKA YAYINEVİ, Ankara, ss.489-517, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

QUO VADIS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editör, NİKA YAYINEVİ, Ankara, ss.489-517, 2018

6. Bölüm Büyükşehir Sisteminin Sorunları ve Geleceği

BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Mahmut GÜLER , Doç. Dr. Menaf TURAN, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.165-181, 2017