Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A comparative Analysis of Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Economic Development in Developed and Underdeveloped Countries: From 1996 to 2015.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.7, no.3, pp.561-583, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, pp.891-911, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alanya Turizm Sektörünün Kümelenme Ve Ağ Yapı Analizi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.25-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Sanayi Politikaları Ve Sanayi Sektörünün Dönüşümü Planlı Kalkınma Dönemi Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of International Social Research), vol.9, no.42, pp.1637-1647, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapısal Kırılma Durumunda İmalat Sanayi İhracatı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama

International Journal Of Social Sciences & Education Research (IJSSER), vol.2, no.1, pp.112-125, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Symbolic Knowledge on Tourism Co R Evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.1, no.4, pp.11-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Döviz Kuru Oynaklığı Ve Ekonomik Büyüme Türkiye Örneği

Sosyoekonomi, vol.24, no.27, pp.11-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoksullukla Mücadele Politikaları 2000 Sonrası Türkiye Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.14, pp.92-104, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Değişim Ve Kalkınma Ajansları

MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.64-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi Türkiye Örneği

Mali Kılavuz, vol.17, no.68, pp.49-61, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.137-152, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.20, pp.27-54, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Porter ın Karo Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.51-66, 2013 (Other Refereed National Journals)

Adaptation of Turkey’s Regional Policies to The Eu Acquis an Evaluation Through Progress Reports 1998-2012

Marmara Journal of European Studies, vol.21, no.2, pp.165-193, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Dinamikleri İle Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

ASOMEDYA Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, pp.32-48, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bölgesel İnovasyon Sistemleri Başarı Koşulları Ve Politika Çıkarımları

Global Journal Of Economics And Business Studies, vol.1, no.2, pp.20-31, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Importance Of Small And Medium Sized Enterprises SMEs In Economies SWOT Analyses Of The SME Sector In Turkey And Albania

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.116-132, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm Türkiye de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.271-293, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafi Yakınlık Hala Önemli Mi Yerel İnovasyon Modellerinden Çok Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-131, 2009 (Other Refereed National Journals)

Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.59-78, 2009 (Other Refereed National Journals)

Porter'ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.9, pp.29-46, 2009 (National Refreed University Journal)

2001 Krizinin Ekonomik Ve SiyasiYönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.46-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.76-117

KÜMELENME YAKLAŞIMI VE KOBİ’xxLER

17. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.2

BÖLGESEL KALKINMADA AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ

2. INTERNATIOAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.898

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA İHRACATA DAYALI BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Congress On International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2016

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions (CIEP), Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.138

The Effect Of Exchange Rate Volatility On Import Demand Evidence From Turkey

3rd International Symposium On Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.40-49

Yenilikte Sistem Yaklaşımı Ve Bölgesel Yenilik Sistemleri Kavramlar Kuramlar Politikalar

I. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Fırat Kalkınma Ajansı), Malatya, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.161-168

Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives

2nd International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.302-311

The Importance Of SMEs In Developing Economies

2nd International Symposium On Sustainable Development (ISSD' 10), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.183-192

Isparta’da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Turkey, 19 - 21 February 2009, pp.1

Economic and Political Interaction of 2001 Crises Implications for 2008 Recession

The First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Economic And Political Interactions Of 2001 Crisis Implications For 2008 Recession

First International Conference On Management And Economics (ICME'08) "Current Issues In Emerging Economies In Global Perspective", Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Books & Book Chapters

The Past, Present and Future Situation of the Regional Development Policies In Turkey

in: Public Policy Analysis In Turkey, Past, Present and Future, Onur Kulaç, Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.373-390, 2019

1929 Krizi ve Büyük Buhran

in: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Eroğlu Nadir, Eroğlu İlhan, Aydın Halil İbrahim, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.153-175, 2015

Cluster(ing) Policies In Turkey: The Impact Of Internationalization or The Imitation Of Internationals

in: Entrepreneurship Human Capital And Regional Development Labor Networks Knowledge Flows And Industry Growth, Baptista Rui, Leitao Joao , Editor, Springer, pp.239-262, 2015

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008

Kovaryans Analizi (Ancova)

in: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Şeref Kalaycı, Editor, Asil Yayındağıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.185-196, 2006