Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Conception of Philosophical Sciences in Aqkirmani's Tarifatul-Funun wa menakibu'l-musannifin

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.42, ss.177-205, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kindî'nin Düşünce Sisteminde Müzikal Seslerle Âlemdeki Düzen Arasındaki İlişki

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.54, sa.2, ss.85-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevgiyi Besleyen Davranışlar

Diyanet Aylık Dergi, sa.306, ss.24-25, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Fârâbî Düşüncesinde İlâhî Cömertlik Cûd ve Adalet Adl

Diyanet İlmi Dergi, cilt.52, sa.1, ss.81-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elmalılı Hamdi Yazır da Ahlâkın Dini Temeli

Diyanet İlmî Dergi, cilt.51, sa.3, ss.247-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Düşüncesinde İsbât ı Vâcib Problemi Celâleddîn ed Devvânî nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı

e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları,, cilt.7, ss.25-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ ya Göre Tıp Felsefe İlişkisi Bağlamında İnsanın Maddî Yapısı

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.24, ss.27-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed Akkirmânî nin Ta rîfâtü l fünûn ve menâkıbü l musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, cilt.1, sa.42, ss.177-205, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ nın Metafizik Sisteminde İrade ve İnsanın Özgürlüğü Problemi

Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.105-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elmalılı Hamdi Yazır ın İhlas Sûresi Tefsirinde Tanrı Tasavvuru İle İlgili Felsefî Kavramlar ve İbn Sina daki Temelleri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.28, ss.39-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Celaleddin ed-Devvâni’xxnin Düşüncesinde Allah’xxın Hikmeti Meselesi

MECAS VI, Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress, Milan, İtalya, 03 Eylül 2018 - 05 Eylül 2019, ss.423-430

Medeniyet İnşasında Toplumsal Birliğin Önemli: Sevgi ve Ülfet Kavramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Troia’xxdan Çanakkale’xxye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşaası: Değerler ve Şehir” Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.79-92

Sadreddin Konevî’xxnin Düşüncesinde Sevgi Kavramının Yeri ve Önemi

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.194-205

Medeniyet İnşasında Toplumsal Birliğin Anlam ve Önemi: Sevgi ve Ülfet Kavramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve şehir" Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.79-92

Sadreddin Konevî'nin Düşüncesinde Sevgi Kavramının Yeri ve Önemi

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.194-205

Âlemden Allah’xxa: Kâtip Çelebi’xxye Göre Mârifetullah

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Mart 2015, ss.103-116

Gazzâlî nin Felsefî Sisteminde teleolojik Kavramlar ve Mükemmel Âlem Tasavvuru

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2011, ss.419-433

Kemalpaşazâde nin Risâle Muallaka alâ şerhi l işârât ve l muhâkemât Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Aydın Sayılı’xxnın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslararası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığı’xxnda Bilim ve Felsefe Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2013, cilt.3, ss.25-34

Sadreddin Konevî nin Düşünce Sisteminde Gaye Nizam Fikri ve İbn Sina İle Karşılaştırılması

II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2011, ss.232-239

İşrakî Felsefe Geleneğinde Nûr Kavramı Kutbeddin Şirazî Yorumu ve İbn Sînâ İle Mukayesesi

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.391-410

Kitap & Kitap Bölümleri

Risâletü İsbâti’xxl-Vâcibi’xxl-Cedîde (Celâleddin Devvânî)

Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi -IV-, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.621-644, 2019

Vaz‘ ile Tasnif Arasında: Molla Lütfî’ninel-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzû‘âti’l-ulûmi’l-lugaviyye’si

İlimleri Sınıflamak İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik, İstanbul, ss.277-297, 2019

Tarsûsî ve Enmûzecü’xxl-ulûm li erbâbi’xxl-fuhûm’xxu

İlimleri Sınıflamak İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.405-416, 2019

Vaz‘ ile Tasnif Arasında: Molla Lütfî’ninel-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzû‘âti’l-ulûmi’l-lugaviyye’si

İLİMLERİ SINIFLAMAK İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik, İstanbul, ss.277-296, 2019

Ahlakın Aile Boyutu

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Murat Demirkol, Editör, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, ss.265-285, 2018

Magrib (Endülüs)’de Felsefe II İbn Rüşd ve Aristoculuğun Yeniden Canlanması

İslam Felsefesi, İsmail Erdoğan-Enver Demirpolat, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.287-319, 2018

Ahlakın Aile Boyutu

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Murat Demirkol, Editör, BİLAY, Ankara, ss.265-285, 2018

Celâleddîn Ed-Devvânî’nin ve Mîr Gıyâseddin Mansûr’un Heyâkilü’n-Nûr Şerhi Üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme

Osmanlı ve İran'da İşrâk Felsefesi, M. Nesim Doru, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.193-210, 2017

Muhammed Akkirmânî’xxnin Düşünce Yapısı

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Aklî Düşünce, B. Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.991-1018, 2017

Cemâleddin Efgânî (1838-1897)

XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Kemal Sözen-Ali Kürşat Turgut-Sabri Yaılmaz, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.413-433, 2017

Muhyiddin ibn Arabi ve vahdet-i vücud okulu

İSLAM FELSEFESİ, Prof. Dr. İsmail Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Enver Demirpolat, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.363-393, 2017

Cürcânî'nin Kudret Kavramıyla İlgili Değerlendirmeleri: Şerhu'l-Mevâkıf Örneği

İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim, M. Cüneyt Kaya, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.131-161, 2015

Sühreverdî’xxnin Hikmetü’xxl-İşrâk Eseri ve Şerhlerinde Varlık-Mahiyet

Şeyhu l İşrâk ın İzinde İlk Dönem İşrâkî Şârihler, M.Nesim Doru-Ömer Bozkurt-Kamuran Gökdağ, Editör, Divan Kitap, Ankara, ss.213-249, 2015

"Akkirmânî"

Türk İslam Düşüncesi Tarihi, Ömer Bozkurt, Editör, DİVAN, Ankara, ss.525-543, 2014