Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hasta Hekim İletişimi ile Hekimin Tekrar Tercih Edilmesi İlişkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.801-814, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ MOBBĠNG TECRÜBELERĠ ÜZERĠNE NĠTEL BĠRÇALIġMA

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.985-1005, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.129-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TWİTTER HASHTAGLARININ OLUŞTURULMA SÜRECİNİN NİTEL BİR ÇALIŞMA İLE İNCELENMESİ: 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.985-993, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOSPİTAL MANAGERS' OPİNİONS ABOUT PERFORMANCE MEASUREMENT IN THEİR REGİSTERED HOSPİTALS: ANTALYA SAMPLE

Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJourna, ss.622-633, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN UPTREND: COGNITIVELY EVALUATION OF INCONSPICUOUS CONSUMPTION PHENOMENON

Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal, ss.478-486, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİMİN DEĞİŞEN KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIĞIN KÜLTÜRLEŞMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, ss.61-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.365-390, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A QUALITATIVE RESEARCH ON HUBRISTIC BEHAVIORS OF MANAGERS

Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJourna, ss.274-285, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞAMIN TIBBİLEŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA MEDYADA YER ALAN YAŞLANMAYI DIŞLAYAN (ANTİ-AGİNG) REKLAMLARIN İÇERİK ANALİZİ

uluslararası hakemli iletişim ve edebiyat araştırmaları dergisi, ss.404-418, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.47-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Huysuz Hastaların Görülme Sıklığı ve Hastane Çalışanlarına Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi, cilt.17, ss.77-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentsel Rekabette Hastanelerin Rolü

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.22, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A CASE STUDY OF MOBBING ACADEMICIANS LIVE

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romanya, 5 - 07 Eylül 2018

Modern Muhafazakâr Kadının Moda Dergilerindeki Temsili: Aysha Örneği

16th International SymposiumCommunication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.697-698

U.S. Perception in The Newspapers Under the Periodof Visa Crisis

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

AN INVESTİGATİON ON THE BREASTFEEDİNGINFORMATİON OF NURSİNG MOTHERS: INSTAGRAMEXAMPLE

CİEP 2017:Congress On International Economic and Administrative Perspectives:Sustaniable Global Competition., 5 - 06 Ekim 2017

YÜKSELEN BİR TREND: GÖSTERİŞSİZ TÜKETİM OLGUSUNUN KAVRAMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.141

YÖNETİCİLERDE HUBRİSTİK DAVRANIŞLARA DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.84

İnsan Yapımı Hastalıklar

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Karikatürlerin Yönetsel Analizi

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.332-339

Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.685-693

Kitap & Kitap Bölümleri

Hubris Nemesis Kompleksine Dair Tanımlayıcı Bir Araştırma

ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDAYÖNETİMDE GÜNCELKONULAR, Metin Reyhanoğlu, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-19, 2018

Observing of Body Control With Advertising in Health And Power Framework

CURRENT DEBATES INMEDIA STUDIESVOLUME 25, Evin Doğan Emrah Doğa, Editör, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, ss.115-126, 2018

Akademisyenlerin Mobbing Deneyimlerinin Anlatı Analizi İle Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDAYÖNETİMDE GÜNCELKONULAR, Metin Reyhanoğlu, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.173-200, 2018

U.S. Perception in The Newspapers Under the Periodof Visa Crisis

Current Debates in Media Studies (Volume 25), Evin Doğan, Emrah Doğan, Editör, IJOPEC, 2018

Renewal Universities in The News Media Within The Context of Active and Healthy Ageing

Research and development of social science, ROMAN DORCZAKREGINA LENART-GANSINIECCHRISTIAN RUGGIEROMEHMET ALI ICBAY, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.145-154, 2018

SEMANTIC ANALYSIS OF THE DOCTOR WORD INTHE SCOPE OF HEALTH CULTURE BETWEEN 1850-1970 YEARS

CURRENT DEBATES INGENDER CULTURALSTUDIES, Gülçin Taşkıran, Ercan Geçgin, Editör, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, ss.101-114, 2018

FEAR CULTURE AND HEALTH:DISCOURSE ANALYSISOF ZIKA VIRUS NEWS

CURRENT DEBATES IN PUPLIC RELATIONS CULTURAL MEDIA STUDIES VOLUME 9, Doğan Em., Geçgin E., Editör, Ijopec Publication Limited, İstanbul, ss.87-114, 2017

HEALTH CULTURE CONSTRUCTIONWITH CARTOONS: CAILLOU SAMPLE

CURRENT DEBATES IN PUPLIC RELATIONS CULTURAL MEDIA STUDIES VOLUME 9, Doğan Em., Geçgin E., Editör, Ijopec Publication Limited, İstanbul, ss.459-480, 2017

Astın Üstüne Uyguladığı Mobbinge İlişkin Niceliksel Bir İnceleme

Sosyo Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Akif Köse, Gülenaz Selçuk, Erkan Atalmış, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.206-225, 2017

Sağlık ve Kültür Etkileşimi

Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, Cem Ergun, Süleyman Öğrekçi, Editör, Gece Kitaplığı, İstanbul, ss.97-124, 2017

Hubris Sendromuna İlişkin Keşfedici Bir Araştırma

Sosyo Ekonomik Stratejiler III: Eğitim Bilimleri, Akif Köse, Gülenaz Selçuk, Erkan Atalmış, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.190-205, 2017

Ekonomik Krizler ve Sağlık İlişkisi

Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme, Ağcakaya S., Afşar B., Öğrekçi S., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.229-252, 2016

Sağlığın İnşâ Gücü Altında Kadın Kimliğinin Yeniden Üretimi

Ekonomi Sosyoloji ve Kadın, Yücel Volkan ve Öğrekçi Süleyman, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.105-124, 2016