Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory

Turkish Journal of Health Science and Life, cilt.3, sa.2, ss.20-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.330-333, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı UygulamasıGeneralizability Theory Application in Medical Education

Smyrna Tıp Dergisi, cilt.2019, sa.2, ss.48-51, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.123-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Dual Rinse® HEDP Root Canal Irrigation Solution On Coronal Dentin Adhesion

Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg, cilt.12, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Eğitiminde Refleksiyon

SMYRNA TIP DERGİSİ, sa.63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma

Tepecik Eğit Hast Derg, cilt.24, sa.2, ss.103-109, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation Of Learning Environment

3rd International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2020

Kurum İçi Bilgilendirme Toplantılarında “Jigsaw Tekniği”ninKullanımının Değerlendirilmesi

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, 6 - 08 Şubat 2020

Dönem 1 Öğrencilerinin Hastane İçerisinde Gözlem Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, 6 - 08 Şubat 2020

ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI TUTUM DÜZEYİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

Öğrencilerin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Tutum Düzeyinin Değerlendirilmesi

1. International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

ENDODONTİ EĞİTİMİNDE 3 BOYUTLU MODELLERİN KULLANIMI:REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ ÖRNEĞİ

2nd International Health Sciences and Life Congress Burdur/TURKEY, 24 - 27 Nisan 2019

Geri bildirimlerin program değerlendirme bağlamında çok düzeyli değerlendirilmesi

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.836-838

Video Destekli İletişim Becerileri Eğitiminin Öğrenci Geribildirimlerine Yansıması

ULUSAL TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU-2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019

Mikroöğretim Tekniğine İlişkin Simüle Hastaların Görüşleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.206-207

Mikroöğretim Tekniğine İlişkin Simüle Hastaların Görüşleri

3. Uluslararası Lı̇sansüstü Eğitim Kongresı̇ Bildiri Kitabı, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.206-207