Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DİLLERİN KÖKENİNE İLİŞKİN KELÂMÎ YAKLAŞIMLAR: BÂKILLÂNÎ ÖRNEĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.45, ss.367-388, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÂKILLÂNÎ’DE BİR DELİLLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK LUĞAVÎ İSTİDLAL

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.217-234, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EŞ’ARÎ’NİN TE’VİL TUTUMUNDAKİ DÖNÜŞÜM –MU’TEZİLÎ TE’VÎLALGISI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME-

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.124-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EŞARÎ’NİN ESERLERİNDE BİR DELİLLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK ŞİİRLE İSTİŞHAD

II. ULUSLARARASI MEVLANA İLAHİYAT VE FELSEFE KONGRESİ, 4 - 06 Mayıs 2018

Kelama Yönelik Eleştiriler Gazzâlî’nin Kelam Eleştirisi Bağlamında Bir Değerlendirme

İksad 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Diğer Yayınlar