Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’unun Kaynakları: Lilith’ten Leylâ’ya

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI

Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi, cilt.6, ss.2344-2361, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinde Anlatı Düzlemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.113-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed Kudsî el-Bozkırî’ye Ait Bir İsti’âre Risâlesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.37-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH:HARNÂME-ŞİKÂYETNÂME ÖRNEĞİ

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature],Prof. Dr. Mine MENGİ Özel Sayıs, ss.198-203, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR NAZİRE ÖRNEĞİ OLARAK TAŞLICALI YAHYÂ’NIN GÜLŞEN-İ ENVÂR’I

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.107-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Kurumlarında Farsçanın Öğretilmesinde Sa’dî

Turkish Studies, cilt.9, ss.1653-1670, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelile ve Dimne Tercümeleri ve Kitlelerin Eğitimindeki Rolü

Türkiyat Mecmuası, cilt.23, ss.207-232, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nâ’ilî nin Gazellerinde Göz ile İlgili Farsça Kelime ve Tamlamalar

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.285-290, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmed Fuad Köprülü’xxnün ”Bugünkü Edebiyat” Adlı Eserinden Hareketle Edebiyata Dair Görüşleri

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakütlesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.171-192, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rüyalar ve Niyazî i Mısrî’nin Ta’birâtü’l-Vâkı’ât Adlı Eserinde Rüyaların Dili

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (ed.: Prof.Dr. Atabey KILIÇ-Arş.Gör. Sibel ÜST), cilt.2, ss.1066-1076, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tûtînâme deki Hikâyelerin Anlatı Düzeylerinin Niveaux Narratifs Şematik Sunumu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.303-312, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Belâgatin Felsefî Temeli: Mantık

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2011, ss.224-227

The Problem of Conceptualization in Rhetoric:A case of Ittisâl, Mülâyim and Cihet-i câmia

1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied (FLATAL’xx11, Bosna-Hersek, 5 - 07 Mayıs 2011

Şeyh Azerî’xxnin Rübaîlerinde Kullanılan Edebî Sanatların Maksûdun İfadesindeki Rolü

Sheikh Azari International Congress, Esfarayen, İran, 23 - 24 Kasım 2011, ss.120-121

Kârburd-i Kelimât u Istılâhât-ı Fârisî der-Edebiyyât-ı Dîvân-ı Türk

Pencemin Hümâyis-i Serâser-i Encümen-i Tervic-i Zebân ve Edeb-i Fârisî, 15 - 17 Eylül 2010

Kitap & Kitap Bölümleri