Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DİN DİLİ VE ANTONY FLEW’UN İNANÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN DİN DİLİNE YANSIMASI

BILIMNAME, cilt.2019/3, sa.39, ss.447-468, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kutbüddîn Şîrâzî’nin Tanrı Anlayışı

Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2017 /4, sa.29, ss.113-142, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Frithjof Schuon’un Dini Çoğulculuk Düşünceleri Açısından Modernizm Eleştirisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2017, sa.39, ss.68-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

John Locke Da Akıl Ve Vahiy İlişkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2016 1 Sayı 23 ss 83 106 ISSN 1305 7774

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.83-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi Ahlakı

Diyanet Aylık Dergi, ss.6-14, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Gazzali ye Göre Dini tecrübe Delili Olarak Keşfin Niteliği ve Değeri Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları Dergisi sayı 21 Mart 2012 s 55 73

Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları Dergisi,, sa.21, ss.55-73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sina nın İlim Felsefe Anlayışı ve Din Felsefe İlişkilerine Yaklaşımı SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2012 1 sayı 15 s 287 316

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, ss.287-316, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kınalızâde Ali Efendi nin Hayatı ve Ahlâk ı Alâî İsimli Eseri Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi 2002 1 12 s 185 233 İstanbul

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, sa.12, ss.185-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Rüşd Düşüncesinde Mucizenin Kanıtlanması Sorunu Felsefe Dünyası Dergisi sayı 51 2010 1 s 90 118 Ankara

Felsefe Dünyası Dergisi,, sa.51, ss.90-118, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kınalızade Ali Efendi nin Nefs Konusundaki Görüşleri S D Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 93 119 Isparta

Süleyman Demirel Üniversites İlahiyat Fakültesi Dergisi,, sa.8, ss.93-119, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ibn Sina’s Understaning of Sciences -Philosophy

The IX International Scientific Conference Avicenna Reading on the Topic, Buhara, Özbekistan, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.1, ss.210

Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Sosyo-Kültürel Engeller”

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, cilt.1, ss.410-419

Kitap & Kitap Bölümleri

Kınalızade Ali Efendi

Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.335-350, 2018

İSLAM AHLÂKININ TEMEL DEĞERLERINDEN EMANET VE GÜVEN

Hz. Peygamberve Güven Toplumu, Yüksel SALMAN, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Anakra, ss.127-137, 2017 Creative Commons License

Kınalızade Ali Efendi

Doğu’xxdan Batı’xxya düşüncenin Serüveni, Osmanlı’xxda Felsefe ve Düşünce, c. 8,, Bölüm Adı:Kınalızade Ali Efendi, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç.Dr. Ahmet Hamdi Furat Basım sayısı:1, ISBN:978-975-574-766-8, Bölüm Sayfaları:567 -694, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.567-694, 2017

İslam Ahlâkının Temel Değerlerinden Emanet ve Güven”

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.127-137, 2017

Nasirüddin Tusi’nin İlim/Hikmet Sınıflandırmasına Yansıyan Din Felsefe İlişkileri”,

Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi, Kar, Aykut, Gafarov, Anar., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.93-118, 2017

Katip Çelebi'de Dini Hoşgörü

Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Türkel Mehmet Ali , Editör, Fakülte Kitapevi, Isparta, ss.85-105, 2016

Farabi Düşüncesinde Medeniyeti Kuran İki Unsur Olarak Felsefe ile Din ve Aralarındaki İlişki

Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Türkel Mehmet Ali , Editör, Fakülte Kitapevi, Isparta, ss.1-25, 2016

Ispartalı Düşünür Kınalızade Ali Efendi'nin Felsefe ve Bilim Anlayışı

Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmarı I, Türkel Mehmet Ali , Editör, Fakülte Kitapevi, Isparta, ss.141-156, 2016

Kınalızade Ali Efendi

Doğu dan Batı ya düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Düşünce 8 cilt, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç.Dr. Ahmet Hamdi Furat , Editör, İnsan, İstanbul, ss.567-694, 2015

Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk Terbiyesi Hakkındaki Görüşleri"

Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi, M. Faruk Bayraktar, Editör, Ensar neşriyat, İstanbul, ss.43-112, 2015

Kınalızade Ali Efendi

Oktay A S Kınalızade Ali Efendi Türk İslam Düşüncesi Tarihi ed Ömer Bozkurt Divan Kitap Ankara 2014 495, Bozkurt, Ömer, Editör, Divan Kitap, Ankara, ss.495-513, 2014