EVALUATION OF THE EFFECTS OF ISOTRETINOIN TREATMENT ON SERUM URIC ACID AND MEAN PLATELET VOLUME IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS


Ayvaz Çelik H. H. , Korkmaz S. , Erturan İ. , Yıldırım M. , Atay E.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.397-402, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17343/sdutfd.791681
  • Title of Journal : SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.397-402

Abstract

Amaç Sistemik oral isotretinoin, orta-şiddetli akne vulgaris ve tedaviye dirençli hafif akne vulgaris tedavisinde yıllardır kullanılan etkin bir tedavidir. İsotretinoin tedavisinin birçok yan etkisi bildirilmiş olup, gün geçtikçe yeni yan etkileri de ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, isotretinoin tedavisinin birçok hastalıkla ilişkili değerlendirilebilen belirteçler olan serum ürik asit ve MPV düzeylerinde değişime neden olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem Hastanemiz Dermatoloji Polikliniğine başvuran, en az üç ay önce isotretinoin tedavisi başlanmış olan ve kontrollerini aksatmayan, hafif-orta veya şiddetli akne vulgaris tanısı almış 78 hasta çalışmaya alındı. Standart olarak yaklaşık 0,5 mg/kg/gün dozda isotretinoin tedavisi başlanan hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayındaki hemogram parametreleri, lipit düzeyleri, monosit/HDL oranı ve MPV ile ürik asit düzeyleri incelendi. Bulgular Hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayında bakılan hemogram parametreleri, MPV ve ürik asit düzeyleri arasında herhangi bir anlamlı değişiklik saptanmamışken (p>0,05); lipit düzeyleri arasında (trigliserit, total kolesterol, LDL) anlamlı farklılıklar mevcuttu (p<0,05). Hastalar, global akne skorlamasına göre hafif-orta ve şiddetli aknesi olanlar şeklinde gruplandırıldığında tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayında bakılan MPV ile ürik asit düzeyleri arasında da herhangi bir anlamlı değişiklik saptanmadı (sırasıyla p=0.43, p=0.23; p=0.31, p=0.14). Sonuç Literatürde ürik asit ve MPV’nin ateroskleroz dahil birçok inflamatuvar durumla ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. İsotretinoin tedavisinin de kardiyovasküler sistem ve kemik iliği üzerine etkileri açısından çelişkili sonuçların bildirildiği araştırmalar ve olgu sunumları bulunmaktadır. İsotretinoin tedavisinin MPV üzerine veya ürik asit seviyeleri üzerine olan etkilerinin ayrı ayrı yapılmış çalışmaları mevcut olup, bu çalışmalar çelişen sonuçlara sahiptirler. Literatürde, daha önceden her iki parametrenin aynı anda değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda, sistemik isotretinoin tedavisinin, ateroskleroz dahil birçok inflamatuvar durumla ilişkili olabileceği gösterilmiş olan parametrelerden MPV ve serum ürik asit üzerine ve hematolojik diğer parametreler üzerine bir etkisi olmadığını saptadık. Akne vulgaris tedavisinde kullanılan isotretinoin tedavisinin, altta yatan herhangi bir kardiyovasküler sistem veya hematolojik hastalığı olmayan kişilerde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.