Kültürel turizm kapsamında yerel kimlik oluşturma yöntem yaklaşımı. (Approach to method of local identation in cultural tourism).


Creative Commons License

Gül A. , Cesur B., Bostan Ç.

Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, no.3, pp.461-476, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
  • Page Numbers: pp.461-476

Abstract

Kültürel turizm aslında alanın tüm somut ve somut olmayan zenginlik ve miras değerleri- ile doğrudan ilişkilidir. Dünya Turizm Örgütü’ne göre “kültür turizmi, eğitim, sanat, kültür, festival turları, anıtları, sit alanları ve doğal güzelliklerin ziyaretlerini, hac gezileri ile özellikle faaliyet alanı kültürel etkinlik olan seyahatler” olarak ifade edilmektedir. Günümüzde kültürel turizm giderek önem kazanan bir turizm çeşidi olup bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel hareketlilik yaratabildiği gibi aynı zamanda doğal kaynak değerlerinin sürdürülebilir bir biçimde koruma ve kullanımına da katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımında ve yerelle ilişkilendirilmesinde yerel kimlik ve imajın büyük önemi vardır. Çünkü kültürel turizm değerleri aslında birer kimlik ögesidir. Yerel kimliğin tanımlanması ve belirlenmesinde ilgili paydaşların kimlik değerlerini anlama ve anlamlandırılması, algısal düzeyi yaklaşımları ile yorumlanması önemlilik arz etmektedir. Günümüzde yerel kimliğin oluşturulmasında bütüncül ve sistematik bir yöntem yaklaşımı gözlenmemiştir. Bu bağlamda yerel kimliğin kültürel turizm amaçlı kullanılabilmesine yönelik yerel öz kimlik değerlerinin algısal düzeyi, imaj ve markalaşma ilişkisi dikkate alınarak döngüsel sürece sahip bütüncül, katılımcı, sürdürülebilir, “Yerel Kimlik Oluşturma Yöntemi (YKOY)” yaklaşımı öngörülmüş ve tartışmaya açılmıştır.

Cultural tourism is directly related to all tangible and intangible wealth and heritage values of the field. According to the World Tourism Organization, culture tourism; education, art, culture, festival tours, monuments, protected area and visits to natural beauties, pilgrimage trips, and especially the area of activity, cultural activity variety trips it is expressed. Today, cultural tourism is a kind of tourism which is becoming increasingly important, as well as creating economic, social and cultural mobility in the region, it also contributes to the sustainable protection and use of natural resource values. In this context, local identity and image are of great importance for the transfer of cultural heritage to future generations and to associate with local. Because cultural tourism values are actually elements of identity. Perceptual level, meaning and interpretation of relevant stakeholders are important in defining and identifying local identity. Today, a holistic and systematic method approach has not been observed in establishing the local identity. In this context, Local Identity Creation Method (YKOY) approach is provided and argue which for the use of local identity for cultural tourism purposes perceptual level of local self-identity values, considering the relationship between image and branding Integral, participatory, sustainable, having a cyclic process