Kendinden Tiksinme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Taysi E., Orçan F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.50, pp.167-176, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.167-176

Abstract

Kendinden tiksinme, kendi kendine yöneltilen ve işlevsel olmayan bir bilişsel-duygusal şemadır (Powell vd. 2015). Overton vd. (2008) kendine yönelik tiksinmeyi ölçmek için Kendinden Tiksinme Ölçeğini (KTÖ) geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, Türk kültüründe KTÖ’nün geçerliğini ve güvenirliğini belirlemektir. Ölçeğin yapı geçerliği analizleri için iki örneklem grubundan yararlanılmıştır. İlk grupta, 17-29 yaş aralığında 261 kişi (183 kadın, 73 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 5 kişi) bulunmaktadır. Bu grubun verilerine Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. İkinci grup, 17-31 yaş aralığında 284 kişiden (202 kadın, 77 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 5 kişi) oluşmaktadır. Bu grubun veri setine Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. CFA sonuçları, tek faktörlü yapı için kabul edilebilir uyum iyiliği endekslerini göstermiştir. KTÖ’nün iç tutarlık güvenirlik Cronbach alfa katsayısı .78 ve ölçeğin test-tekrar test güvenirliği .72 olarak bulunmuştur. Bu çalışma, KTÖ’nün Türkiye’de yetişkinler üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.