BEYİN TEMELLİ BECERİ ÇALIŞMALARININ TENİS ÖĞRENİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Gökbel S., Karabulak A., Atay E.

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.40-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, tenisçilere uygulanan beyin temelli beceri çalışmalarının tenis öğreniminde çeviklik ve dikkat üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya yaş ortalaması 15,25±0,88 yıl olan 14-16 yaş arası 8 tenisçi katıldı. Beyin temelli beceri çalışmaları günde 10 hafta, haftada 3 gün ve birim antrenman içinde 20 dk süreyle yapıldı. Tenis sporcularına beyin temelli beceri çalışmaları kapsamında çeviklik ve dikkat testlerine tabi tutuldu. Çeviklik testi karşılaştırmasının sonuçları istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Dikkat testi karşılaştırmalarında konsantrasyon, dalgalanma ve hata oranında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Ancak test performans ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak, tenis sporcularına uygulanan beyin temelli beceri çalışmalarının çeviklik ve dikkat ölçümleri üzerine olumlu etkisi olduğu saptandı