Determination of Some Microbiological Characteristics and Antibacterial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolates of Boza


Creative Commons License

Tuncer Y., Özden Tuncer B., Avşaroğlu Erkan M. D.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.19-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı geleneksel fermente Türk içeceği olan bozanın bazı mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve izole edilen laktik asit bakterilerinin antibakteriyel aktivite özelliklerinin tespitidir. Bu amaçla Türkiye’nin dört farklı ilinden (Isparta, Antalya, İstanbul ve Ankara) toplanan 15 boza örneğinin mikrobiyolojik özellikleri analiz edildi. Boza örneklerinin toplam aerofilik mezofilik bakteri (TAMB) sayısı 2.4 x 107 ile 3.2 x 108 kob/mL arasında ve ortalama 1.2x108 kob/mL; laktik asit bakterisi (LAB) sayısı 2.1 x 107 ile 2.9 x 108 kob/mL arasında ve ortalama 9.3x107 kob/mL; maya-küf sayısı 4.7 x 105 ile 5.4 x 106 kob/mL arasında ve ortalama 1.9x106 kob/mL olarak tespit edildi. Boza örneklerinin yalnız bir tanesinde 1.1x102 kob/mL seviyesinde koliform grup bakteri bulunduğu belirlendi. Boza örneklerinden izole edilen toplam 30 adet laktik asit bakterisi içerisinden, 6 adedi antibakteriyel madde üretme yeteneğinde bulundu. Proteolitik enzim uygulaması sonucunda bu 6 izolattan bir adedinin bakteriyosin üreticisi olduğu tespit edildi. Biyokimyasal, kültürel testler ve API sistemi ile bakteriyosin üreticisi YBD 11 izolatı L. lactis subsp. lactis YBD11 olarak tanımlandı