Burdur İlinde Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti Ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması


Creative Commons License

KUMARTAŞLI M. , ÇAKIR K. E. , KOÇYİĞİT B.

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.512-523

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.512-523

Abstract

The aim of this study is to determine the expectation and satisfaction levels of sportsmen who play volleyball in secondary education institutions. In this context, meeting the expectations and increasing the level of satisfaction are important for the athletes. Age range of participating athletes; It is between the ages of 14-18. When the frequency and percentage distribution according to age variable were examined, it was observed that participation in competitions was highest in the seventeen age group (52- 31.1%). The majority of the learning group is Anatolian high school; (94- 56.3%). Lesson The majority of the grade is appreciated (67- 40.1%). When examined as professional groups; Father profession; Self-employment (63- 37.7%); (113- 67.7%). According to the study findings, athletes; their families (95- 56.9%) and their teachers (89- 53.3%) are asked to support their sports. As a result, in this study, the expectation and satisfaction levels of the athletes are close to each other. The majority of the items, which are formed to determine the level of expectation and satisfaction, have a high level of participation. It should be stated at every opportunity that the parents of the students do not negatively affect the lessons of the students. In our study, it was observed that athletes were highly supported by the school administration in order to increase their success in the course (84- 50,3%). Motivation factor was found to be important; It was seen that physical education teachers (109- 65.3%) gave a motivating speech. Nutrition, good and bad course also affect the motivation. The athletes should be promoted together with their families by providing material and moral support.  Keywords: School, Sports, Volleyball, Expectation, Satisfaction 

Bu çalışma ile orta öğretim kurumlarında voleybol oynayan sporcuların, spora karşı beklenti ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, beklentilerin karşılanması ve memnuniyet düzeyinin arttırılması sporcular açısından önem arz etmektedir.  Araştırmaya Katılan Sporcuların yaş aralığı; 14-18 yaş arasındadır. Yaş değişkenine göre frekans ve yüzdelik dağılımı incelendiğinde müsabakalara katılımın en çok on yedi yaş grubunda (52-%31,1)  olduğu görülmüştür. Öğrenim grubunun büyük çoğunluğu Anadolu lisesidir; (94%56,3). Ders Başarı notunun büyük çoğunluğu takdir (67-%40,1) şeklindedir. Meslek grupları olarak incelendiğinde; Baba meslek; Serbest meslek (63-%37,7), Anne meslek ise işsiz;  (113-%67,7) şeklinde meslek grubuna dahil oldukları ortaya çıkmıştır. Çalışma bulgularına göre sporcular; aileleri (95-%56,9) ve öğretmenlerinden (89-%53,3) kendilerinin spor yapmalarını desteklemeleri istenmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, sporcuların spora yönelik beklenti ve memnuniyet düzeyleri birbirine yakın düzeydedir. Beklenti ve memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik olarak oluşturulan maddelerin büyük bir kısmına, katılım düzeyi yüksek orandadır. Öğrenci velilerine, sportif aktivitelerin öğrencilerin derslerini olumsuz etkilemeyeceği hususu her fırsatta dile getirilmelidir. Yapmış olduğumuz çalışmada sporcuların, ders başarılarının arttırılması için okul yönetimi tarafından yüksek oranda desteklendiği görülmüştür (84-% 50,3). Motivasyon faktörünün önemli olduğu belirlenmiş; Beden Eğitimi öğretmenlerinin motivasyonu arttırıcı konuşma yapmasının (109-%65,3) çok önemli olduğu görülmüştür. Beslenme, Ders durumunun iyi ve kötü olması da motivasyonu etkilemektedir. Sporculara Aileleri ile birlikte maddi ve manevi destek verilerek motivasyonları ve başarıları arttırılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Okul, Spor, Voleybol, Beklenti, Memnuniyet