12-14 YAŞ TENİSÇİLERDE TEKNİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ BAZI BİYOMOTORİK VE TEKNİK GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

KOÇYİĞİT B.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.85-95, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-95
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Aim; The aim of this study is to investigate the effects of the 8 week technical training exercises on the biomotoric and technical development of the participants. Materials and Methods; A total of 12 children studying at Isparta TED (Turkish Education Association) College participated in the research voluntarily. The average age, height and body weight of children participating in the study were determined as 12,7 ± 80, 154.8 ± 9.2 cm and 46.6 ± 3.0 kg, respectively. In this research, flexibility, 30 second string jump, 20 meter speed, vertical jump tests were performed to detect biomotoric development. ITN test was applied for observing technical development. Measurements were taken from the participants before and after the 8- week study, and the data obtained assessed by using the Paired Sample t-test to determine the effect of the biomedical and technical development. Results; When the pretest and posttest values of the participants were compared, a significant difference was found in the statistical analysis (p <0,05) for 30 seconds of string jump, vertical jump, flexibility from biomotoric tests. Statistically significant difference was found between AOS values in technical tests (p <0.05). Discussion; As a result of our work based on the obtained data; it can be said that the reference values are determined that can be used in the future for the sportsmen who practice tennis technique and strength training. Besides, it has been determined that the strength training performed positively affects both technical and biomotoric characteristics. In addition it can be concluded that strength training is useful to the sportsmen who practice tennis. Keywords: AOS Values, ITN (AOS) Test, Tennis. 

Amaç; Bu çalışmada yeni tenis sporuna başlayan bireylere yönelik uygulanan 8 haftalık teknik öğretim egzersizlerinin katılımcıların biyomotorik ve teknik gelişimleri üzerine etkilerinin araştırmaktır. Gereç ve Yöntem; Araştırmaya Isparta TED (Türk Eğitim Derneği ) Kolejinde okuyan toplam 12 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların yaş ortalaması 12,7±80 yıl, boy uzunluğu 154,8±9,2 cm, vücut ağırlıkları 46,6±3,0 kg. olarak tespit edilmiştir. Araştırmada biyomotorik gelişimi tespit edebilmek için esneklik, 30 saniye ip atlama, 20 metre sürat, dikey sıçrama testleri yapılmıştır. Teknik gelişim için ise ITN testi uygulanmıştır. Katılımcılardan 8 haftalık çalışma öncesi ve sonrası ölçümler alınmış, biyomotorik ve teknik gelişimlerinin ne boyutta olduğunu belirlemek için elde edilen veriler Paired Sample t-test kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular; Katılımcıların ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında biyomotorik testlerden 30 saniye ip atlama, dikey sıçrama, esneklikte istatistiksel yönden önemli bir fark ortaya çıkmıştır (p<0,05). Teknik testlerde ise AOS değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmuştur (p< 0.05). Sonuç; Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; tenis teknik ve kuvvet antrenmanları yapan sporculara yönelik ileride kullanılabilecek referans değerlerin belirlendiği ifade edilebilir. Bunun yanı sıra yapılan kuvvet antrenmanların hem teknik hem de biyomotorik özellikleri olumlu etkilediği belirlenmiştir. Tenis antrenmanı yapan sporculara ek olarak kuvvet antrenmanların yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: ITN (AOS) değeri, ITN (AOS) Testi, Tenis.