Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma, Cilt: 3, Sayı: 2, 1-16.


ÇUHADAR M., ÜNAL İ.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Tourism, seen as a tool for development today, is also seen as a high potential tourism type to become a tool for the development of rural areas. In this study, it is aimed to determine the perspectives and perceptions of university students, who are studying tourism education at associate degree level, for rural tourism. The survey method was chosen as data collection tool in the study. For this purpose, a questionnaire form was developed for the students by reviewing the domestic and foreign literature on the subject. The main population of this study is the associate degree students who study in the Culinary Arts, Tourism Administration and Tourism Guidance programs within vocational schools of Süleyman Demirel University in 2014-2015 academic year. Sample size of the study is determined as 382 individuals with a margin of error of ± 5%, in the % 95 confidence interval. The necessary explanations were explained to the participants and they were asked to fill in the questionnaires. Analysis of the data obtained from the questionnaire forms was performed with the help of statistical package program. For this purpose, firstly the data was transferred to the computer, database was created and then analyzed for the purpose of study. Analysis of the obtained data was performed by frequency analysis, Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis tests.

Günümüzde kalkınmanın bir aracı olarak görülen turizm, kırsal bölgelerin de kalkınmasına araç olabilecek potansiyeli oldukça yüksek bir turizm türü olarak görülmektedir. Bu çalışmada ön lisans düzeyinde eğitim almakta olan üniversite öğrencilerinin kırsal turizme yönelik bakış açılarının ve algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi seçilmiştir. Bu amaçla, konuyla ilgili yerli ve yabancı yazın taraması yapılarak öğrencilere yönelik anket formu geliştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında eğitim alan ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem hacmi %95 güven aralığında, ±%5 yanılma payı ile 489 birey olarak belirlenmiştir. Anket formları gerekli açıklamalar yapılarak katılımcılara dağıtılmış ve doldurmaları istenmiştir. Anket formlarından elde edilen verilerin analizi, SPSS 22 istatistik programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle veriler bilgisayara yüklenerek veri tabanı oluşturulmuş, ardından çalışmanın amacına uygun olarak analiz aşamasına geçilmiştir. Elde edilen verilerin analizi, frekans analizleri, Mann- Whitney U testi ve Kruskal Wallis analizleri ile gerçekleştirilmiştir.