The Evalution Of Patient Satisfaction Fiber Reinforced Bridge


Erken M., Başağaoğlu Demirekin Z., Eroğlu E., Türkaslan S. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.284-289, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: To evaluate the patient satisfaction of directly placed fibre-reinforced composite (FRC) fixed partial dentures (FPDs) in 1 years with VAS scale. Material-Method: One hundred five FRC FPDs (105 subjects) were directly fabricated to restore a single missing tooth. Prosthesis appearance, colour, chewing ability and overall satisfaction were evaluated by patients using a visual analogue scale (VAS). At the baseline, 3., 6., 9., 12 month follow ups, patient self-satisfaction evaluation of the FRC FPDs prosthesis was performed regarding prosthesis appearance, colour, chewing ability and general satisfaction. Each category was rated on a visual analogue scale (VAS) of 10 mm with ‘extremely dissatisfied’ at 0 mm and ‘extremely satisfied’ at 10 mm. Results: On average, vas scale was determined as color (7.03 mm), appearance (7.05 mm), chewing (6.4 mm) and overall satisfaction (7.5 mm). The difference between periods is not statistically significant. Conclusion: The fiber reinforced resin-bonded bridge offers a conservative and esthetic application. Other advantages include low cost compared to conventional bridges, saving of time, ease of application and hygiene, and natural sense. The evaluation of the patient satisfaction of esthetic and functional outcomes of the FRC FDPs after 2 years were clinically excellent or good. Keywords: Fibre-Reinforced Composite, VAS scale, Patient Satisfaction

Amaç: Bu çalışmanın amacı, direk yöntem ile hazırlanan fiber ile güçlendirilmiş kompozit kantilever köprü restorasyonlarının, bir yıllık hasta memnuniyetinin VAS skalası ile değerlendirmektir. Materyal-Metot: Tek diş eksikliğinde direk yöntemle uygulanan 105 adet, fiberle güçlendirilmiş köprü çalışmaya dahil edilmiştir. VAS skalası yardımıyla, hastalardan protezlerinin görünüşü, rengi, çiğneme etkinliği ve genel memnuniyeti açısından değerlendirme yapmaları istenmiştir. Başlangıç, 3., 6., 9., ve 12. ay kontrol seanslarında değerlendirme yapılmıştır. Her bir kategori, 10 mm ‘çok memnunum’ 0 mm ‘hiç memnun değilim’ şeklinde derecelendirilmiştir. Bulgular: Genel ortalama olarak, VAS skalasında renk (7,03mm), görünüş (7,05), çiğneme (6,4 mm) ve genel memnuniyet (7,5 mm), olarak tespit edilmiştir. Dönemler arası fark istatistik olarak anlamlı değildir. Sonuç: Fiber ile güçlendirilmiş kompozit köprü uygulamaları koruyucu ve estetik bir tedavi yöntemidir. Diğer avantajlarının arasında, kısa sürede sonuca ulaşılması, düşük maliyetli olması, hijyenik ve kolay uygulanabilir olması yer alır. Fiber ile güçlendirilmiş kompozit köprü uygulamalarının 1 yıllık estetik ve fonksiyon açısından hasta memnuniyeti değerlendirildiğinde mükemmel ya da iyi olarak tespit edildi. Anahtar kelimeler: Fiberle Güçlendirilmiş Köprü, VAS skalası, Hasta Memnuniyeti.