THE PLACE OF THE CHILD IMAGE IN TURKISH PAINTING IN THE COMPOSITION AND ITS RELATIONS WITH THE LAYER OF MEANING


Creative Commons License

Kodal T.

INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 18 - 19 July 2021, pp.312-340

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.312-340

Abstract

THE PLACE OF THE CHILD IMAGE IN TURKISH PAINTING IN THE COMPOSITION AND ITS RELATIONS WITH THE LAYER OF MEANING

Assistant Professor Tuğba KODAL

Suleyman Demirel University

ORCID: 0000-0003-0219-178X


Abstract

Throughout the history of art, many subjects have been included in the art of painting. Undoubtedly, one of them is the image of a child. In addition to the different forms of child figures according to the artistic styles of each period, the concepts they represent have also varied according to time and societies: Sometimes they represent purity, happiness, peace, longing, and sometimes they represent sadness, pain and fear. It can be said that although it is actually included in many paintings in every period, this subject has not been included in enough research.

In addition to the limited number of studies on the child image in the literature, it is thought that defining the position and role of the child image in fiction will also contribute. The aim of this study is not to identify the paintings that use the image of the child in Turkish painting. “What is the position of the child image according to the dominant point/area in the compositional setup?” Based on the question, it is aimed to determine its position in the plastic context. The pictures were analyzed with an analytical analysis method, the plans in which the child image was positioned in the composition setup were determined and graphics were created over the percentiles. In the meaning layer, there has not been a full discourse analysis or semiotic analysis, but the representation status of child images was determined and the level of relationship with the dominant point was analyzed. The reason for using these two different methods is as a sub-problem; is to question whether there is a relationship between the positions determined in the context of fiction and the positions determined in the context of meaning. The research has been limited to works depicted in the 20th century, in which child figures belonging to Turkish painters, who are in the social realist trend, were used.

Keywords: Turkish Painting, Image of a Child, Social Realist, Composition, Meaning

TÜRK RESİM SANATINDA ÇOCUK İMGESİNİN KOMPOZİSYONDAKİ YERİ VE ANLAM KATMANI İLE İLİŞKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KODAL

Süleyman Demirel Üniversitesi

ORCID: 0000-0003-0219-178X


Özet

Sanat tarihi boyunca resim sanatı içerisinde pek çok konu yer almıştır. Şüphesiz bunlardan birisi de çocuk imgesidir. Çocuk figürleri her dönemin sanatsal üsluplarına göre farklı biçimlerde yer almasının yanı sıra temsil ettiği kavramlar da zaman ve toplumlara göre değişkenlik göstermiştir: Kimi zaman saflığı, mutluluğu, huzuru, özlemi temsil ettiği gibi kimi zaman da hüznü, acıyı, korkuyu temsil etmiştir. Gerçekte her dönemde pek çok resmin içerisinde yer almasına karşın yeterli sayıda araştırmanın konusu olamadığı söylenebilir. Literatürde yer alan çocuk imgesini konu edinen kısıtlı sayıda çalışmalara ek olarak çocuk imgesinin kurgudaki konumunun ve rolünün tanımlanmasının da katkı sağlayacağı düşülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk Resim Sanatında çocuk imgesini kullanan resimleri tespit etmek değildir. “Çocuk imgesinin kompozisyon kurgusu içerisinde egemen nokta/alana göre yer alma konumu nedir?” sorusundan yola çıkarak plastik bağlamdaki konumunu saptamak amaçlanmıştır. Resimler analitik bir çözümleme yöntemi ile incelenerek çocuk imgesinin kompozisyon kurgusunda konumlandığı planlar belirlenmiş ve yüzdelik dilimler üzerinden grafikler oluşturulmuştur. Anlam katmanında ise tam olarak söylem analizi ya da göstergebilimsel bir inceleme olmasa da çocuk imgelerinin temsil durumu belirlenerek egemen nokta ile olan ilişki düzeyi analiz edilmiştir. Bu iki farklı yöntemin kullanılma nedeni ise alt problem olarak; kurgu bağlamında belirlenen konumlar ile anlam bağlamında belirlenen konumlar arasında bir ilişkinin var olup olmadığını sorgulamaktır. Araştırma toplumsal gerçekçi eğilim içerisinde yer alan Türk ressamlarına ait çocuk figürlerinin kullanıldığı ve 20.yüzyıl içerisinde betimlenmiş eserler ile sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Çocuk İmgesi, Toplumsal Gerçekçi, Kompozisyon, Anlam