Determination of the Sufficiency of Pre-Service Science Teachers to Prepare an Individualized Education Program


GÜNDÜZ T., ZORLUOĞLU S. L.

Educational academic research (Online), vol.49, no.1, pp.108-118, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine the qualifications of pre-service science teachers who have taken special education courses to prepare an Individualized Education Program. In the study conducted with the situation study method, data were collected from 31 (23 women, 8 men) pre-service science teachers who studied at the fourth-grade level through interviews. The interviews took place over a total period of 1 month and each interview lasted approximately 20 minutes. In order to avoid data loss during the interview, the interviews were recorded on the audio recorder with the permission of the participants. Content analysis method was used while analyzing the collected data. Code and categories were objectively created while analyzing data. Consensus and expert opinion was taken in the codes and categories created by the researchers. While determining codes and categories, the opinions of pre-service science teacher were taken into account. However, while creating some categories, information about the Individualized Education Program in special education services was used. Frequency numbers for each code were created and sample expressions of pre-service teachers were included in the findings sec- tion along with tables or figures. In the findings section, data about the opinions and preparation competencies of pre-service science teachers about the Individualized Education Program are explained. According to the results of the study, pre-service science teachers express that special individualized education prog- ram is required and that is useful and a guide for individuals with special need. In addition, it has been concluded that pre-service science teachers are inadequate in preparing an Individualized Education Program and do not pay enough attention to the stages of preparing the Individualized Education Program.
Bu çalışmanın amacı özel eğitim dersi almış fen bilgisi öğretmen adaylarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama yeterliklerinin belirlenmesidir. Durum çalışması metodu ile yürütülen çalışmada 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 31 (23 kadın, 8erkek) fen bilgisi öğretmen adayından görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Yapılan görüşmeler toplam bir aylık süre zarfında gerçekleş- miş ve her bir görüşme yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Görüşme esnasında veri kaybı yaşanma- ması için katılımcıların izni doğrultusunda görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Toplanan veriler analiz edilirken içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Veriler analiz edilirken objektif olarak kod ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulan kod ve kategori- lerde fikir birliğine varılmış ve uzman görüşü alınmıştır. Kod ve kategoriler belirlenirken fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri dikkate alınmıştır. Ancak bazı kategoriler oluşturulurken özel eği- tim hizmetlerinde yer alan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ile ilgili bilgilerden yararlanılmıştır. Oluşturulan her bir koda yönelik frekans sayıları ve öğretmen adaylarının örnek ifadeleri tablo ya da şekillerle birlikte bulgular bölümünde yer almıştır. Bulgular bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hakkındaki görüşlerine ve hazırlama yeterlilikle- rine ait analiz verileri betimlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre fen bilgisi öğretmen adayları özel gereksinimli bireyler için Bireyselleştirilmiş eğitim programının gerekli olduğunu; faydalı bir program olduğunu ve yol gösterici olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adayları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama konusunda yetersiz kaldıkları ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama aşamalarına yeterince dikkat etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim dersinin içeriği ve ders sayısının artırılması, BEP’e yönelik daha fazla seminer düzenlenmesi ve öğretmenlik uygula- ması dersinde öğretmen adaylarına BEP’in hazırlatılması/uygulatılması önerilmektedir.