Trends of Studies Related to Individualized Education Program: Content Analysis


Creative Commons License

GÜN N., ZORLUOĞLU S. L., KAŞIKCI E.

Milli Eğitim, vol.52, no.238, pp.713-744, 2023 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 238
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.1099155
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.713-744
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the tendencies of the theses and articles about IEP. For this purpose, 64 studies published in Turkey between the years 2000-2021; Their distribution according to type, years, research methods as well as patterns, sampling type, sample groups and size studied, data collection tools, data analysis methods, objectives, results and suggestions were examined. The data obtained in the study were analyzed with both descriptive analysis and content analysis. According to the results of the study, it was determined that the studies were mostly articles and the most studies were done in 2019. As a research method, the qualitative method were mostly preferred and the mixed method were least preferred; as the sample group, classroom teachers were mostly preferred; small groups were mostly used in the selection of sample size; it was found that the interview form was used the most in data collection; it was determined that content analysis was in many instances used in data analysis. The studies are essentially aimed to identify the difficulties encountered in the IEP and the views on the preparation of the IEP; the results are mostly related to the lack of information; recommendations are mostly for providing trainings related to IEP.
Bu çalışmada, BEP ile ilgili yapılan tez ve makalelerin eğilimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2000-2021 yılları arasında Türkiye’de yayınlanan 64 çalışmanın; türe, yıllara, araştırma yöntem ve desenlerine, örnekleme çeşidine, çalışılan örneklem gruplarına ve büyüklüğüne, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine, amaçlarına, sonuçlarına ve önerilerine göre dağılımları incelenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler hem betimsel analiz hem de içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre çalışmaların çoğunlukla makalelerden oluştuğu ve en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak en çok nitel yöntemin en az ise karma yöntemin tercih edildiği; örneklem grubu olarak daha çok sınıf öğretmenlerinin tercih edildiği; örneklem büyüklüğü seçiminde çoğunlukla küçük grupların kullanıldığı; verilerin toplanmasında en fazla görüşme formundan yararlanıldığı; veri analizinde ise içerik analizinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların daha çok BEP ile ilgili karşılaşılan güçlükleri ve BEP hazırlamaya yönelik görüşleri belirlemeyi amaçladığı; sonuçlarının en çok bilgi eksikliğine yönelik olduğu; önerilerin ise en fazla BEP ile ilgili eğitimler verilmesine yönelik olduğu belirlenmiştir.